Kalendarz

Wyświetl wydarzenia:
«
»

marzec 2019

15 marca2019

 • Przekazanie informacji tegorocznym maturzystom

  Zapoznaniu maturzystów;

  • z harmonogramem egzaminu maturalnego.
  • ze szkolnym harmonogramem przeprowadzania części ustnej egzaminu.
  • z listą materiałów i przyborów pomocniczych ogłoszonym przez dyrektora CKE, z których mogą korzystać w czasie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów

31 marca2019

 • Ostateczny termin na wypłatę 13 dla nauczycieli

  Naliczyć dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13 pensję”.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Rekolekcje wielkopostne

  Trzy kolejne dni - szczegółowe zasady dotyczące organizacji ustalają organizujący rekolekcje i dyrektor (§ 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

02 kwietnia2019

 • Światowy Dzień Autyzmu

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

06 kwietnia2019

 • Powołanie zespołów nadzorujących matury

  Do 6 kwietnia: powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów spośród członków zespołu egzaminacyjnego:

09 kwietnia2019

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego

  Do 9 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących:

10 kwietnia2019

 • Poinformowanie o przewidywanych ocenach

  W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły: poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (art. 44g. ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

 • Egzamin gimnazjalny
  • 10-12 kwietnia 2019 r.
  • 10 kwietnia 2019 r.– egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00 (60 minut) + egzamin z języka polskiego godz. 11.00 (90 minut)
  • 11 kwietnia 2019 r. – egzamin z przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00 (60) + egzamin z matematyki godz. 11.00 (90)
  • 12 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym godz. 9.00 (60) i na poziomie rozszerzonym godz. 11.00 (60).

12 kwietnia2019

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty

  Do 12 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących:

15 kwietnia2019

 • Egzamin ósmoklasisty
  • 15 - 17 kwietnia 2019 r. 
  • 15 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka polskiego godz. 9.00 (120 minut)
  • 16 kwietnia 2019 r. – egzamin z matematyki godz. 9.00  (100 minut)
  • 17 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00 (90 minut)

18 kwietnia2019

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11  sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

23 kwietnia2019

 • Zmiany wyboru przedmiotu w deklaracji maturalnej

  Możliwość dokonania zmiany wyboru przedmiotu wskazanego przez ucznia w deklaracji maturalnej w przypadku gdy on uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji:

 • Światowy Dzień Książki

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

26 kwietnia2019

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych LO i techników

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników (§ 2 ust 3 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. poz. 1603z późn. zm.)

30 kwietnia2019

 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

  Do 30 kwietnia: opracowanie przez nauczycieli informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i wydanie jej rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:

  • wszystkim dzieciom 7-letnim, tj. urodzonym w 2012 r.
  • dzieciom 6-letnim, tj. urodzonym w 2013 r., jeżeli ich rodzice w terminie do 30 kwietnia 2018 r. złożyli wniosek o wydanie takiej informacji

  (§ 3 pkt 4 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego

  Do 30 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.

maj 2019

06 maja2019

 • Szkolenie nauczycieli przed maturą

  Najpóźniej w dniu przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu - szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych.

 • Egzamin maturalny

  Część ustna egzaminu maturalnego: od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) - języki obce nowożytne

  Część pisemna w terminie od 6 do 23 maja zgodnie z harmonogramem

10 maja2019

 • Poinformowanie o ocenach

  W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły: poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

17 maja2019

 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  Ustalenie listy zdających egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym

 • Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

  Ustalenie listy zdających egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

31 maja2019

 • Zakończenie stażu nauczycieli i złożenie sprawozdania

  Zakończenie w terminie ustawowym stażu nauczycieli realizujących awans oraz złożenie sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu

czerwiec 2019

03 czerwca2019

 • 3-5 czerwca

  Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym:

  3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) część humanistyczna –

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  4 czerwca 2019 r. (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza –

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  5 czerwca 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00,
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.
 • 3-5 czerwca

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym :

  • 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 11:00
  • 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – matematyka, godz. 11:00
  • 5 czerwca 2019 r. (środa) - język obcy nowożytny, godz. 11:00
 • Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

  Część pisemna egzaminu od 3 do 19 czerwca 2019 r.

  Część ustna w dniach od 3 do 8 czerwca 2019 r. (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych)

 • W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły

  Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

04 czerwca2019

 • Do 7 dni od zakończenia stażu

  Przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. 

  Dotyczy nauczycieli, których staż skończy się 31 maja br. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w ciągu 21 dni (od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela) dokonać oceny pracy nauczyciela

 • Do 7 dni od dnia zakończenia stażu

  Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. Dotyczy stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. Opinia powinna uwzględniać w szczególności wnioski z obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopień zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiedniego stopnia awansu.

12 czerwca2019

 • Do 12 czerwca

  Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu

 • Do 12 czerwca

  Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

14 czerwca2019

 • Odebranie wyników egzaminu gimnazjalnego

  Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dotyczy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

 • Odebranie wyników egzaminu ósmoklasisty

  Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu - dotyczy egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu..

18 czerwca2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się terminie zgodnym z harmonogramem dla kwalifikacji ogłoszonym przez CKE

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się terminie zgodnym z harmonogramem dla kwalifikacji ogłoszonym przez CKE

19 czerwca2019

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • Ferie letnie

  19 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy szkół feryjnych

21 czerwca2019

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

  Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

 • Ferie letnie

  21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

  Ferie letnie

 • Inne czynności służbowe do których dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w okresie ferii

  Prace związane z przygotowaniem nowego roku, np. zebrania rady pedagogicznej organizacyjne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, układanie rozkładu zajęć, planu dyżurów oraz przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

30 czerwca2019

 • Do 30 czerwca 2019 r.

  Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne. Jeżeli nauczyciel chce otrzymać wyższe pobory od 1 września, powinien złożyć wniosek do 30 czerwca br. Wówczas spotkanie z komisją odbędzie się w sesji letniej, tj. do 31 sierpnia br. 

lipiec 2019

02 lipca2019

 • Dzień Dziennikarza

04 lipca2019

 • Przekazanie świadectw

  Przekazanie świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przez OKE do szkół.

 • Zebranie oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Zbieranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym odbywa się w terminie od 4 lipca 2019 r. do 11 lipca 2019 r.

11 lipca2019

 • Światowy Dzień Ludności
 • Przyjęcie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Ostateczny termin na złożenie oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym

18 lipca2019

 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

24 lipca2019

 • Święto Policji

25 lipca2019

 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31 lipca2019

 • Dzień Skarbowości

sierpień 2019

01 sierpnia2019

 • Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

  W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

  Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

07 sierpnia2019

 • Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli kończących staż

  Złożenie przez nauczycieli stażystów dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły

08 sierpnia2019

 • Wielki Dzień Pszczół

10 sierpnia2019

 • Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

12 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

15 sierpnia2019

 • Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

19 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
 • Światowy Dzień Fotografii

22 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

23 sierpnia2019

 • Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

26 sierpnia2019

 • Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych

  Egzaminy należy przeprowadzić w ostatnim tygodniu ferii letnich

  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 sierpnia2019

 • Święto Lotnictwa Polskiego

30 sierpnia2019

 • Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

 • Przekazanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

  Przekazanie szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 • Przekazanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

  Przekazanie szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

31 sierpnia2019

 • Zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

  Zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019

  Dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019

 • Dzień Solidarności i Wolności

wrzesień 2019

01 września2019

 • Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
 • Obowiązek gromadzenia dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
  • Cały rok szkolny
  • Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole pod

02 września2019

 • Pierwszy Dzień Szkoły
 • Sformułowanie wymagań edukacyjnych

  Obowiązek sformułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 • Poinformowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Poinformowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 • Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 • Wybór przedstawicieli rad oddziałowych

  Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawicieli rad oddziałowych

 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub  placówki
 • Przedstawienie uczniom i rodzicom najważniejszych informacji o egzaminach
  • Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.
  • Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 • Rozpoczęcie wykonywania obowiązków przez opiekuna stażu

  Obowiązek podjęcia współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

 • Obowiązek opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Program opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 • Obowiązek poinformowania rodziców o terminie przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

  Obowiązek informacyjny spełnia dyrektor szkoły lub upoważniony nauczyciel

07 września2019

 • Przedstawienie dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

  Obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

08 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

09 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Urody
 • Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2020.

  Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2020.

10 września2019

 • Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom
 • Światowy Dzień Drzewa

12 września2019

 • Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

13 września2019

 • Dzień Programisty

14 września2019

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Demokracji

16 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

  Ostateczny termin na złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

17 września2019

 • Dzień Sybiraka

18 września2019

 • Dzień Geologii

19 września2019

 • Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

21 września2019

 • Dzień Służby Celnej

23 września2019

 • Początek Astronomicznej Jesieni
 • Złożenie planu rozwoju zawodowego

  Ostatni termin na złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego.

  Plan rozwoju zawodowego należy żłożyć w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

24 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Głuchych

27 września2019

 • Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
 • Światowy Dzień Turystyki
 • Światowy Dzień Serca

30 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Tłumacza
 • Egzaminy poprawkowe

  Ostatni dzień na przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

październik 2019

01 października2019

 • Światowy dzień wegetarianizmu
 • Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
 • Międzynarodowy Dzień Lekarza
 • Międzynarodowy Dzień Muzyki

02 października2019

 • Europejski Dzień Ptaków
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

04 października2019

 • Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

09 października2019

 • Światowy Dzień Poczty

12 października2019

 • Dzień Bezpiecznego Komputera

14 października2019

 • Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 października2019

 • Zebranie opinii i zaświadczeń o stanie zdrowia uprawniających do dostowania warunków i form egzaminów

  Do 15 października 2019 r. należy zebrać od uczniów (lub ich rodziców):

  opinii poradni psychologicznych - w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się,

  zaświadczeń o stanie zdrowia uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia

16 października2019

 • Dzień Papieża Jana Pawła II
 • Światowy Dzień Żywności
 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

18 października2019

 • Dzień Poczty Polskiej

24 października2019

 • Światowy Dzień Informacji na Temat Rozwoju
 • Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

25 października2019

 • Obowiązek poinformowania rodziców o terminie złożenia przez nich oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną
  • Do 25 listopada 2019 r.
  • Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 25 listopada 2019 r.

27 października2019

 • Zmiana czasu letniego na zimowy

31 października2019

 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/kwalifikacyjne

  Właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 • Światowy Dzień Oszczędności
 • Halloween
 • Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

  W terminie do dnia 31 grudnia danego roku – termin ustala dyrektor szkoły. Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.

listopad 2019

01 listopada2019

 • Dzień Wszystkich Świętych
 • Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  W terminie do dnia 31 grudnia danego roku – termin ustala organ prowadzący. Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.

 • Przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

  W terminie do dnia 31 grudnia danego roku – termin ustala organ nadzoru pedagogicznego. Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku.

 • Przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

  W terminie do dnia 31 grudnia danego roku – termin ustala organ nadzoru pedagogicznego. Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku.

02 listopada2019

 • Dzień Wszystkich Zmarłych (Zaduszki)

03 listopada2019

 • Światowy Dzień Mężczyzn

04 listopada2019

 • Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  • W terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.
 • Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  • W terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.
 • Przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  • W terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku.

08 listopada2019

 • Konieczność uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  • Do 8 listopada 2019 r.
  • Dotyczy dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem OKE

11 listopada2019

 • Święto Niepodległości Polski

20 listopada2019

 • Obowiązek poinformowania rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Do 20 listopada 2019 r.
  • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania, nie później niż do 20 listopada 2019 r.

21 listopada2019

 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

29 listopada2019

 • Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

grudzień 2019

01 grudnia2019

 • Ustalenie zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).

 • Przyjęcie wniosków o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole

  Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Walki z AIDS

02 grudnia2019

 • Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek przekazania do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia. Informacje mają być przekazane za pomocą systemu informatycznego SIOEO.

 • Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek uzgodnienia z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

03 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

04 grudnia2019

 • Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)

05 grudnia2019

 • Dzień Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

06 grudnia2019

 • Dzień św. Mikołaja

10 grudnia2019

 • Dzień Ochrony Praw Dziecka
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

17 grudnia2019

 • Dzień bez Przekleństw

18 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Emigrantów

20 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności

22 grudnia2019

 • Światowy Dzień Wody
 • Początek astronomicznej zimy, najkrótszy dzień roku

23 grudnia2019

 • Zimowa przerwa świąteczna

  Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

24 grudnia2019

 • Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia2019

 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia2019

 • Boże Narodzenie (drugi dzień)

28 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31 grudnia2019

 • Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w roli eksperta z listy ekspertów
  • W terminach określonych przez organy powołujące komisję – w sesji zimowej do 31 grudnia danego roku.
  • Dotyczy nauczycieli wpisanych na listę ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania..
 • Sylwester

styczeń 2020

01 stycznia2020

 • Nowy Rok
 • Światowy Dzień Pokoju

02 stycznia2020

 • Klasyfikacja śródroczna

  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

04 stycznia2020

 • Światowy Dzień Braille'a

06 stycznia2020

 • Trzech Króli

08 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część humanistyczna:

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
  • z zakresi języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

09 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z matematyki w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część matematyczno-przyrodnicza:
      •    z zakresu przedmiotów przyrodniczych, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
      •    z zakresu matematyki, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa), egzamin praktyczny

  Sesja trwa od 9 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2020 r.

  Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

 • Dzień Ligii Ochrony Przyrody

10 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
      •    poziom podstawowy, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
      •    poziom rozszerzony, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: część pisemna

  Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

12 stycznia2020

 • Finał WOŚP

13 stycznia2020

 • Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim
 • Dzień Sprzątania Biurka

15 stycznia2020

 • Dzień Wikipedii

17 stycznia2020

 • Dzień Dialogu z Judaizmem

18 stycznia2020

 • Dzień Kubusia Puchatka

20 stycznia2020

 • Początek ferii zimowych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim

21 stycznia2020

 • Dzień Babci

22 stycznia2020

 • Dzień Dziadka
 • Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

23 stycznia2020

 • Dzień Pisma Ręcznego

24 stycznia2020

 • Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

26 stycznia2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

27 stycznia2020

 • Początek ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim
 • Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

31 stycznia2020

 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  31 stycznia 2020 r. przypada termin:

  • ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty,
  • przekazania szkołom wyników i zaświadczeń,
  • wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.
 • Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w ktorych nauka kończy się w semestrze jesiennym

  31 stycznia przypada termin:

  • ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego,
  • przekazania szkołom wyników i zaświadczeń,
  • wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.
 • Międzynarodowy Dzień Przytulania

luty 2020

02 lutego2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim

03 lutego2020

 • Rocznica urodzin Ignacego Karasickiego

04 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

07 lutego2020

 • Przyjęcie od zdających deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

  Do 7 lutego 2020 r. należy przyjąć od zdających ostateczne deklaracje otyczące egzaminu maturalnego oraz dokumentację uprawniającą do dostosowaia warunków i form egzaminu maturalnych

 • Terminy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

  Od 7 do 22 lutego 2020 r. należy przeprowadzić egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku

09 lutego2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

10 lutego2020

 • Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uprawnionych zdających oraz poinformowanie ich na piśmie o przyznanych formach

  Do 10 lutego 2020 r. należy ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uprawnionych zdających oraz poinformowanie ich na piśmie o przyznznych formach

 • Rocznica symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim
 • Międzynarodowy Dzień Epilepsji

11 lutego2020

 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Światowy Dzień Chorego

13 lutego2020

 • Przyjęcie oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

  Do 13 lutego 2020 r. należy przyjść od zdających oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

 • Światowy Dzień Radia

14 lutego2020

 • Dzień Zakochanych (Walentynki)

17 lutego2020

 • Przekazanie do OKE wykazu przystępujących do egzaminu maturalnego (Hermes)

  Do 17 lutego 2020 r. należy przekazać do OKE w formie elektronicznej wykaz zdających przystępujących do egzaminu maturalnego (Hermes)

 • Przekazanie do OKE informacji o sposobach dostosowania warunków dla wszystkich zdających

  Do 17 lutego 2020 r. należy przekazać do OKE za pomocą serwisu dyrektora informację o sposobach dostosowania warunków dla wszystkich zdających (tabela w serwisie)

 • Przesłanie do OKE zapotrzebowania na zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków mniejszości, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

  Do 17 lutego 2020 r. należy przesłać do OKE informację o zapotrzebowanie na zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków mniejszości, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

 • Złożenie zamówienia na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

  Do 17 lutego 2020 r. należy złożyć za pomocą serwisu dyrektora zamówienie na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

 • Złożenie zamówienia na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

  Do 17 lutego 2020 r. należy złożyć za pomocą serwisu dyrektora zamówienie na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

19 lutego2020

 • Dzień Nauki Polskiej

20 lutego2020

 • Przesłanie informacji o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego poza siedzibą szkoły

  Do 20 lutego 2020 r. należy przesłać informację o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego poza siedzibą szkoły (np. w wynajętych pomieszczeniach)

 • Przesłanie wniosku o przekierowanie zdających z rzadko wybieranych przedmiotów

  Do 20 lutego należy przesłać wniosek o przekierowanie zdających z rzadko wybieranych przedmiotów do innej szkoły

 • Przesłanie wniosku o powierzenie wszystkich zdających na egzamin maturalny do innej szkoły

  Do 20 lutego należy przesłać wniosek o powierzenie wszystkich zdających na egzamin maturalny do innej szkoły (wniosek w broszurze)

 • Tłusty Czwartek
 • Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

21 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22 lutego2020

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Do 22 lutego 2020 r. należy przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

 • Ostatnia sobota karnawału
 • Dzień Myśli Braterskiej
 • Rocznica urodzin Fryderyka Chopina

23 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

25 lutego2020

 • Ostatki

26 lutego2020

 • Środa Popielcowa

marzec 2020

01 marca2020

 • Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego

  Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego:

  • ustalenie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie potrzebnej liczby sal, liczby indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych salach.

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r

 • Zaplanowanie części praktycznej egzaminu zawodowego

  Zaplanowanie części praktycznej egzaminu zawodowego m.in.:

  • określenie liczby miejsc, liczby stanowisk i liczby zdających w poszczególnych miejscach,
  • uzyskanie zgody nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu, - zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • wyznaczenie administratora (opiekuna) pracowni do przygotowania stanowisk – model dk,
  • wyznaczenie asystentów technicznych (model w/wk),
  • przygotowanie wstępnego wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych miejscach
  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r
 • Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych

  Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych:

  • zapoznanie się z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań od dnia 1 marca 2020 r.
  • przygotowanie harmonogramu części praktycznej w sposób zapewniający równomierne wykorzystanie wszystkich zadań udostępnionych przez dyrektora CKE,
  • złożenie (ewentualnie) do dyrektora OKE umotywowanego wniosku o zgodę na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu z wykorzystaniem innego wyposażenia (posiadanego przez szkołę).

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 • Światowy Dzień Świadomości Autoagresji
 • Dzień Żołnierzy Wyklętych

03 marca2020

 • Międzynarodowy Dzień Pisarzy

04 marca2020

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego (egzamin maturalny)

  Dotyczy egzaminu maturalnego. Do 4 marca 2020 r. musi nastąpić powołanie członków zespołu egzaminacyjnego i zastępcy przewodniczącego tego zespołu oraz zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, a także zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

 • Powołanie zespołów przedmiotowych do przepropwadzenia części ustnej egzaminu maturalnego

  Do 4 marca 2020 r. musi nastąpic powołanie zespołów przedmiotowych do przepropwadzenia części ustnej egzaminu maturalnego oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

 • Opracowanie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

  Do 4 marca 2020 r. powinno nastąpić opracowanie harmonogramu przeprowadzania w szkole częsci ustnej egzaminu maturalnego oraz przekazanie go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Tenisa

05 marca2020

 • Dzień Dentysty

06 marca2020

 • Europejski Dzień Logopedy
 • Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

08 marca2020

 • Dzień Kobiet

10 marca2020

 • Dzień Mężczyzny

12 marca2020

 • Dzień Matematyki
 • Ograniczenie funkcjonowania szkół i przedszkoli

  W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:

  1) przedszkoli;
  2) innych form wychowania przedszkolnego;
  3) szkół wszystkich typów;
  4) placówek oświatowo-wychowawczych;
  5) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
  6) placówek artystycznych;
  7) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  W dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą.

14 marca2020

 • Dzień Liczby Pi

15 marca2020

 • Światowy Dzień Praw Konsumenta
 • Światowy Dzień Choroby Alzheimera

17 marca2020

 • Światowy Dzień Morza
 • Dzień Św. Patryka

18 marca2020

 • Europejski Dzień Mózgu

19 marca2020

 • Dzień Wędkarza

20 marca2020

 • Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzająceho kwalifikacje w zawodzie

  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 oraz przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020.

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 • Dzień Bez Mięsa

21 marca2020

 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Wagarowicza
 • Światowy Dzień Zespołu Downa
 • Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
 • Światowy Dzień Lasu
 • Międzynarodowy Dzień Poezji

22 marca2020

 • Zaplanowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  Zaplanowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących
 • Światowy Dzień Wody
 • Dzień Ochrony Bałtyku

23 marca2020

 • Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Do 23 marca 2020 r. musi nastąpić powołanie zespołów nadzorujących  przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów. Wyboru dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego.

 • Zaplanowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  Zaplanowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących
 • Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

24 marca2020

 • Narodowy Dzień Życia
 • Dzień Walki z Gruźlicą

25 marca2020

 • Dzień Czytania Tolkiena

27 marca2020

28 marca2020

 • Godzina dla Ziemi

30 marca2020

 • Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

kwiecień 2020

01 kwietnia2020

 • Prima Aprilis
 • Międzynarodowy Dzień Ptaków

02 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Autyzmu
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

05 kwietnia2020

 • Dzień Leśnika i Drzewiarza
 • Dzień bez Makijażu

07 kwietnia2020

 • Dzień Pamięci o Holocauście
 • Światowy Dzień Zdrowia

08 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Romów

10 kwietnia2020

 • Wielki Piątek
 • Dzień Służby Zdrowia

11 kwietnia2020

 • Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
 • Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
 • Dzień Radia

12 kwietnia2020

 • Wielkanoc
 • Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13 kwietnia2020

 • Poniedziałek Wielkanocny

14 kwietnia2020

 • Dzień Ludzi Bezdomnych

15 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Kombatanta
 • Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

17 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

21 kwietnia2020

 • Rocznica lądowania statku Apollo 16 na Księżycu (1978 r.)

22 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

28 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

29 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Tańca

30 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Jazzu

maj 2020

01 maja2020

 • Międzynarodowe Święto Pracy

02 maja2020

 • Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

03 maja2020

 • Święto Konstytucji 3 Maja

04 maja2020

 • Dzień Hutnika
 • Dzień Strażaka

05 maja2020

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Dzień Tolerancji

08 maja2020

 • Dzień Tolerancji
 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

09 maja2020

 • Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

12 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
 • Zimnych ogrodników (Pankracego)

13 maja2020

 • Zimnych ogrodników (Serwacego)

14 maja2020

 • Zimnych ogrodników (Bonifacego)
 • Dzień Farmaceuty

15 maja2020

 • Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny

16 maja2020

 • Święto Straży Granicznej

17 maja2020

 • Światowy Dzień Telekomunikacji

18 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS

21 maja2020

 • Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – w Trosce o Dialog i Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu

22 maja2020

 • Dzień Praw Zwierząt

23 maja2020

 • Światowy Dzień Żółwia

24 maja2020

 • Europejski Dzień Parków Narodowych

25 maja2020

 • Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII

  Zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  Uczestnictwo na terenie szkoły w dobrowolnych konsultacjach indywidualnych lub organizowanych  w małych grupach.

26 maja2020

 • Dzień Matki

27 maja2020

 • Dzień Samorządu Terytorialnego

29 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ,
 • Dzień Działacza Kultury i Drukarza

31 maja2020

 • Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

 • Światowy Dzień Bez Papierosa
 • Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla wszystkich uczniów

  Zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  Uczestnictwo na terenie szkoły w dobrowolnych konsultacjach indywidualnych lub organizowanych  w małych grupach.

 • Dzień dziecka

02 czerwca2020

 • Dzień sąsiada
 • Dzień leśnika

03 czerwca2020

 • Światowy Dzień Roweru

05 czerwca2020

 • Złożenie sprawozdania z realizacji stażu

  Złożenie sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

 • Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu.

  Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

  Dotyczy opiekunów stażu.

 • Informacja o o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych

  W czerwcu, w terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły należy poinformować ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 • Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

06 czerwca2020

 • Dzień bez samochodu

07 czerwca2020

 • Dzień Chemika

08 czerwca2020

 • Początek egzaminów maturalnych
 • Dzień Cyrku bez Zwierząt

09 czerwca2020

 • Dzień Przyjaciela
 • Zielone Świątki

10 czerwca2020

 • Dzień Straży Granicznej

11 czerwca2020

 • Boże Ciało

12 czerwca2020

 • Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

13 czerwca2020

 • Święto Żandarmerii Wojskowej

16 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: język polski

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

 • Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych): część humanistyczna

17 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: matematyka

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z jmatematyki w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

 • Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych): część matematyczno-przyrodnicza

18 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: język obcy nowożytny

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

 • Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych): język obcy nowożytny

21 czerwca2020

 • Początek astronomicznego lata

23 czerwca2020

 • Dzień Ojca

26 czerwca2020

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca2020

 • Rozpoczęcie ferii letnich

29 czerwca2020

 • Ostatani dzień egzaminów maturalnych
 • Dzień Ratownika WOPR

30 czerwca2020

 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne

  Jeżeli nauczyciel chce otrzymać wyższe pobory od 1 września, powinien złożyć wniosek do 30 czerwca 2020 r. Wówczas spotkanie z komisją odbędzie się w sesji letniej tj. do 31 sierpnia 2020 r.

lipiec 2020

01 lipca2020

 • Światowy Dzień Architektury

02 lipca2020

 • Dzień Dziennikarza

04 lipca2020

 • Dzień Niepodległości – święto narodowe Stanów Zjednoczonych

07 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

 • Światowy Dzień Czekolady

08 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 • Egzamin maturalny – termin dodatkowy

  Dodatkowe terminy egzaminu maturalnego zaplanowano w dniach od 8 do 14 lipca (oprócz 12 lipca) – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według szkolnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

09 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

10 lipca2020

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Ostateczny termin na uzupełnienie wniosku  o świadectwo ukończenia szkoły  ponadpodstawowej.

11 lipca2020

 • Światowy Dzień Ludności

14 lipca2020

 • Święto narodowe Francji

15 lipca2020

 • Światowy Dzień bez telefonu komórkowego
 • Święto Wojska Polskiego

18 lipca2020

 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

24 lipca2020

 • Święto Policji

25 lipca2020

 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca2020

 • Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

31 lipca2020

 • Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń dotyczących egzaminu ósmoklasisty
 • Dzień Skarbowości

sierpień 2020

01 sierpnia2020

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

07 sierpnia2020

 • Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi

08 sierpnia2020

 • Wielki Dzień Pszczół

10 sierpnia2020

 • Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

11 sierpnia2020

 • Wydanie świadectw maturalnych

  Wydanie zdającym egzaminy maturalne: świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach

12 sierpnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

19 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

21 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Optymisty

23 sierpnia2020

 • Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

24 sierpnia2020

 • Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

  Najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich należy przeprowadzić egzaminy poprawkowe

28 sierpnia2020

 • Dzień Lotnictwa

31 sierpnia2020

 • Ostatni dzień ferii letnich
 • Ostatni dzień wakacji

wrzesień 2020

01 września2020

 • Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

  Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek sformułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Obowiązek poinfomowania o zasadach oceniania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Obowiązek poinfomowania o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 • Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 • Poinformowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 • Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
 • Pierwszy Dzień Szkoły

02 września2020

 • Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć

  Obowiązek ustalenia źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.

 • Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach

  Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 • Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

 • Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

  Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 • Współpraca opiekuna stażu z nauczycielem rozpoczynającym staż

  Obowiązek podjęcia współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

  Dotyczy nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu.

05 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

07 września2020

 • Wybór rad oddziałowych

  Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawiciela rad oddziałowych.

 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki

  Zapoznanie rodziców z  programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki

 • Ustalenie technologii informacyjno-komunikacyjnej

  Obowiązek ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywanej przez nauczycieli do realizacji zajęć.

08 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

10 września2020

 • Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom
 • Światowy Dzień Drzewa

11 września2020

 • Ostateczny termin deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2021.

  Dotyczy uczniów realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.

12 września2020

 • Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

13 września2020

 • Dzień Programisty

14 września2020

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15 września2020

 • Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2021

  Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2021.


  Dotyczy uczniów realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

 • Międzynarodowy Dzień Demokracji

16 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

17 września2020

 • Rocznica agresji ZSRR na Polskę
 • Dzień Sybiraka
 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

18 września2020

 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

  Złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego musi nastąpić nie później niż w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole.

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

 • Złożenie planu rozwoju zawodowego

  Złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego musi nastąpić w terminie 0 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole.

  Dotyczy nauczycieli stażystów.

 • Dzień Geologii

19 września2020

 • Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

20 września2020

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

21 września2020

 • Dzień Służby Celnej

22 września2020

 • Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

23 września2020

 • Początek astronomicznej jesieni

24 września2020

 • Międzynarodowy Dzień Głuchych
 • Światowy Dzień Morza
 • Światowy Dzień Farmaceuty

25 września2020

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

27 września2020

 • Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
 • Światowy Dzień Turystyki
 • Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

28 września2020

 • Światowy Dzień Serca

30 września2020

 • Zakończenie przeprowadzania egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie

  Nie później niż do końca września konieczne jest przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

  Dotyczy sytuacji, w której uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, tj. w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 • Międzynarodowy Dzień Tłumacza

październik 2020

01 października2020

 • Światowy Dzień Wegetarianizmu
 • Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
 • Międzynarodowy Dzień Lekarza
 • Międzynarodowy Dzień Muzyki

02 października2020

 • Europejski Dzień Ptaków
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

04 października2020

 • Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

09 października2020

 • Światowy Dzień Poczty

11 października2020

 • Zapoznanie z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu

  Po dniu 11 października należy zapoznać uczniów/słuchaczy z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań

12 października2020

 • Dzień Bezpiecznego Komputera

13 października2020

 • Dzień Ratownictwa Medycznego

14 października2020

 • Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 października2020

 • Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • Poinformowanie o terminie przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

  Najpóźniej do 15 października 2020 r. Dyrektor szkoły informuje rodziców o terminie przedłożenia dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (CKE).

16 października2020

 • Światowy Dzień Żywności

18 października2020

 • Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

19 października2020

 • Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie styczeń – luty 2021 r.

  Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie styczeń – luty 2021 r. dotyczy zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Lato 2020 - sierpień-wrzesień 2020. Maksymalny termin to 19 października 2020.

24 października2020

 • Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Zmiana czasu letniego na zimowy

31 października2020

 • Halloween (Dzień Dyni)
 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/kwalifikacyjne do właściwego organu

  Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne do właściwego organu musi nastąpić najpóźniej do 31 października 2020 r.
  Właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

listopad 2020

01 listopada2020

 • Dzień Wszystkich Świętych

02 listopada2020

 • Dzień Wszystkich Zmarłych – Zaduszki

03 listopada2020

 • Światowy Dzień Mężczyzn

05 listopada2020

 • Dzień Postaci z Bajek

08 listopada2020

 • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

10 listopada2020

 • Dzień Jeża

11 listopada2020

 • Święto Niepodległości Polski

13 listopada2020

 • Międzynarodowy Dzień Niewidomych
 • Światowy Dzień Dobroci

14 listopada2020

 • Dzień Seniora
 • Światowy Dzień Cukrzycy

16 listopada2020

 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

18 listopada2020

 • Dzień Myszki Miki

20 listopada2020

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 20 listopada 2020 r. należy poinformować rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego nauczyciela o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

 • Dzień Praw Dziecka

21 listopada2020

 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Światowy Dzień Telewizji

25 listopada2020

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 25 listopada należy przyjąć deklaracje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.
  Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 25 listopada 2020 r.

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 25 listopada należy poinformować rodziców o terminie złożenia przez nich oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.
  Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 25 listopada 2020 r.

 • Dzień Kolejarza
 • Dzień Pluszowego Misia

29 listopada2020

 • Andrzejki
 • Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

30 listopada2020

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

  Do 30 listopada należy poinformować  rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w uwagach o możliwości zwolnienia ucznia przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

  Należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.

grudzień 2020

01 grudnia2020

 • Ustalenie zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).

 • Przyjęcie wniosków o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole

  Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Walki z AIDS

02 grudnia2020

 • Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek przekazania do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia. Informacje mają być przekazane za pomocą systemu informatycznego SIOEO.

 • Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek uzgodnienia z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

03 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

04 grudnia2020

 • Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)

05 grudnia2020

 • Dzień Pomocy Cierpiącym
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

07 grudnia2020

10 grudnia2020

 • Dzień Ochrony Praw Dziecka
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

17 grudnia2020

 • Dzień bez Przekleństw

18 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Emigrantów

20 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności

22 grudnia2020

 • Światowy Dzień Wody

23 grudnia2020

 • Zimowa przerwa świąteczna

  Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

24 grudnia2020

 • Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia2020

 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia2020

 • Boże Narodzenie (drugi dzień)

28 grudnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31 grudnia2020

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel