Kalendarz

Wyświetl wydarzenia:
«
»

marzec 2019

15 marca2019

 • Przekazanie informacji tegorocznym maturzystom

  Zapoznaniu maturzystów;

  • z harmonogramem egzaminu maturalnego.
  • ze szkolnym harmonogramem przeprowadzania części ustnej egzaminu.
  • z listą materiałów i przyborów pomocniczych ogłoszonym przez dyrektora CKE, z których mogą korzystać w czasie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów

31 marca2019

 • Ostateczny termin na wypłatę 13 dla nauczycieli

  Naliczyć dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13 pensję”.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Rekolekcje wielkopostne

  Trzy kolejne dni - szczegółowe zasady dotyczące organizacji ustalają organizujący rekolekcje i dyrektor (§ 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

02 kwietnia2019

 • Światowy Dzień Autyzmu

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

06 kwietnia2019

 • Powołanie zespołów nadzorujących matury

  Do 6 kwietnia: powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów spośród członków zespołu egzaminacyjnego:

09 kwietnia2019

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego

  Do 9 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących:

10 kwietnia2019

 • Poinformowanie o przewidywanych ocenach

  W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły: poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (art. 44g. ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

 • Egzamin gimnazjalny
  • 10-12 kwietnia 2019 r.
  • 10 kwietnia 2019 r.– egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00 (60 minut) + egzamin z języka polskiego godz. 11.00 (90 minut)
  • 11 kwietnia 2019 r. – egzamin z przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00 (60) + egzamin z matematyki godz. 11.00 (90)
  • 12 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym godz. 9.00 (60) i na poziomie rozszerzonym godz. 11.00 (60).

12 kwietnia2019

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty

  Do 12 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących:

15 kwietnia2019

 • Egzamin ósmoklasisty
  • 15 - 17 kwietnia 2019 r. 
  • 15 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka polskiego godz. 9.00 (120 minut)
  • 16 kwietnia 2019 r. – egzamin z matematyki godz. 9.00  (100 minut)
  • 17 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00 (90 minut)

18 kwietnia2019

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11  sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

23 kwietnia2019

 • Zmiany wyboru przedmiotu w deklaracji maturalnej

  Możliwość dokonania zmiany wyboru przedmiotu wskazanego przez ucznia w deklaracji maturalnej w przypadku gdy on uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji:

 • Światowy Dzień Książki

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dzisiaj

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych LO i techników

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników (§ 2 ust 3 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. poz. 1603z późn. zm.)

30 kwietnia2019

 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

  Do 30 kwietnia: opracowanie przez nauczycieli informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i wydanie jej rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:

  • wszystkim dzieciom 7-letnim, tj. urodzonym w 2012 r.
  • dzieciom 6-letnim, tj. urodzonym w 2013 r., jeżeli ich rodzice w terminie do 30 kwietnia 2018 r. złożyli wniosek o wydanie takiej informacji

  (§ 3 pkt 4 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego

  Do 30 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel