Kalendarz

Wyświetl wydarzenia:
«
»

marzec 2019

15 marca2019

 • Przekazanie informacji tegorocznym maturzystom

  Zapoznaniu maturzystów;

  • z harmonogramem egzaminu maturalnego.
  • ze szkolnym harmonogramem przeprowadzania części ustnej egzaminu.
  • z listą materiałów i przyborów pomocniczych ogłoszonym przez dyrektora CKE, z których mogą korzystać w czasie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów

31 marca2019

 • Ostateczny termin na wypłatę 13 dla nauczycieli

  Naliczyć dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13 pensję”.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Rekolekcje wielkopostne

  Trzy kolejne dni - szczegółowe zasady dotyczące organizacji ustalają organizujący rekolekcje i dyrektor (§ 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

02 kwietnia2019

 • Światowy Dzień Autyzmu

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

06 kwietnia2019

 • Powołanie zespołów nadzorujących matury

  Do 6 kwietnia: powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów spośród członków zespołu egzaminacyjnego:

09 kwietnia2019

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego

  Do 9 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących:

10 kwietnia2019

 • Poinformowanie o przewidywanych ocenach

  W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły: poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (art. 44g. ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

 • Egzamin gimnazjalny
  • 10-12 kwietnia 2019 r.
  • 10 kwietnia 2019 r.– egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00 (60 minut) + egzamin z języka polskiego godz. 11.00 (90 minut)
  • 11 kwietnia 2019 r. – egzamin z przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00 (60) + egzamin z matematyki godz. 11.00 (90)
  • 12 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym godz. 9.00 (60) i na poziomie rozszerzonym godz. 11.00 (60).

12 kwietnia2019

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty

  Do 12 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących:

15 kwietnia2019

 • Egzamin ósmoklasisty
  • 15 - 17 kwietnia 2019 r. 
  • 15 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka polskiego godz. 9.00 (120 minut)
  • 16 kwietnia 2019 r. – egzamin z matematyki godz. 9.00  (100 minut)
  • 17 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00 (90 minut)

18 kwietnia2019

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11  sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

23 kwietnia2019

 • Zmiany wyboru przedmiotu w deklaracji maturalnej

  Możliwość dokonania zmiany wyboru przedmiotu wskazanego przez ucznia w deklaracji maturalnej w przypadku gdy on uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji:

 • Światowy Dzień Książki

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

26 kwietnia2019

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych LO i techników

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników (§ 2 ust 3 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. poz. 1603z późn. zm.)

30 kwietnia2019

 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

  Do 30 kwietnia: opracowanie przez nauczycieli informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i wydanie jej rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:

  • wszystkim dzieciom 7-letnim, tj. urodzonym w 2012 r.
  • dzieciom 6-letnim, tj. urodzonym w 2013 r., jeżeli ich rodzice w terminie do 30 kwietnia 2018 r. złożyli wniosek o wydanie takiej informacji

  (§ 3 pkt 4 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego

  Do 30 kwietnia: szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.

maj 2019

06 maja2019

 • Szkolenie nauczycieli przed maturą

  Najpóźniej w dniu przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu - szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych.

 • Egzamin maturalny

  Część ustna egzaminu maturalnego: od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) - języki obce nowożytne

  Część pisemna w terminie od 6 do 23 maja zgodnie z harmonogramem

10 maja2019

 • Poinformowanie o ocenach

  W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły: poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

17 maja2019

 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  Ustalenie listy zdających egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym

 • Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

  Ustalenie listy zdających egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

31 maja2019

 • Zakończenie stażu nauczycieli i złożenie sprawozdania

  Zakończenie w terminie ustawowym stażu nauczycieli realizujących awans oraz złożenie sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu

czerwiec 2019

03 czerwca2019

 • 3-5 czerwca

  Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym:

  3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) część humanistyczna –

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  4 czerwca 2019 r. (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza –

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  5 czerwca 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00,
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.
 • 3-5 czerwca

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym :

  • 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 11:00
  • 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – matematyka, godz. 11:00
  • 5 czerwca 2019 r. (środa) - język obcy nowożytny, godz. 11:00
 • Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

  Część pisemna egzaminu od 3 do 19 czerwca 2019 r.

  Część ustna w dniach od 3 do 8 czerwca 2019 r. (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych)

 • W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły

  Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

04 czerwca2019

 • Do 7 dni od zakończenia stażu

  Przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. 

  Dotyczy nauczycieli, których staż skończy się 31 maja br. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w ciągu 21 dni (od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela) dokonać oceny pracy nauczyciela

 • Do 7 dni od dnia zakończenia stażu

  Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. Dotyczy stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. Opinia powinna uwzględniać w szczególności wnioski z obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopień zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiedniego stopnia awansu.

12 czerwca2019

 • Do 12 czerwca

  Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu

 • Do 12 czerwca

  Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

14 czerwca2019

 • Odebranie wyników egzaminu gimnazjalnego

  Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dotyczy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

 • Odebranie wyników egzaminu ósmoklasisty

  Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu - dotyczy egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu..

18 czerwca2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się terminie zgodnym z harmonogramem dla kwalifikacji ogłoszonym przez CKE

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się terminie zgodnym z harmonogramem dla kwalifikacji ogłoszonym przez CKE

19 czerwca2019

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • Ferie letnie

  19 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy szkół feryjnych

21 czerwca2019

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

  Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

 • Ferie letnie

  21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

  Ferie letnie

 • Inne czynności służbowe do których dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w okresie ferii

  Prace związane z przygotowaniem nowego roku, np. zebrania rady pedagogicznej organizacyjne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, układanie rozkładu zajęć, planu dyżurów oraz przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

30 czerwca2019

 • Do 30 czerwca 2019 r.

  Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne. Jeżeli nauczyciel chce otrzymać wyższe pobory od 1 września, powinien złożyć wniosek do 30 czerwca br. Wówczas spotkanie z komisją odbędzie się w sesji letniej, tj. do 31 sierpnia br. 

lipiec 2019

02 lipca2019

 • Dzień Dziennikarza

04 lipca2019

 • Przekazanie świadectw

  Przekazanie świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przez OKE do szkół.

 • Zebranie oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Zbieranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym odbywa się w terminie od 4 lipca 2019 r. do 11 lipca 2019 r.

11 lipca2019

 • Światowy Dzień Ludności
 • Przyjęcie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Ostateczny termin na złożenie oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym

18 lipca2019

 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

24 lipca2019

 • Święto Policji

25 lipca2019

 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31 lipca2019

 • Dzień Skarbowości

sierpień 2019

01 sierpnia2019

 • Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

  W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

  Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

07 sierpnia2019

 • Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli kończących staż

  Złożenie przez nauczycieli stażystów dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły

08 sierpnia2019

 • Wielki Dzień Pszczół

10 sierpnia2019

 • Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

12 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

15 sierpnia2019

 • Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

19 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
 • Światowy Dzień Fotografii

22 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

23 sierpnia2019

 • Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

26 sierpnia2019

 • Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych

  Egzaminy należy przeprowadzić w ostatnim tygodniu ferii letnich

  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 sierpnia2019

 • Święto Lotnictwa Polskiego

30 sierpnia2019

 • Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

 • Przekazanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

  Przekazanie szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 • Przekazanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

  Przekazanie szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

31 sierpnia2019

 • Zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

  Zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019

  Dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019

 • Dzień Solidarności i Wolności

wrzesień 2019

01 września2019

 • Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

02 września2019

 • Pierwszy Dzień Szkoły
 • Sformułowanie wymagań edukacyjnych

  Obowiązek sformułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 • Poinformowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Poinformowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 • Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 • Wybór przedstawicieli rad oddziałowych

  Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawicieli rad oddziałowych

 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub  placówki
 • Przedstawienie uczniom i rodzicom najważniejszych informacji o egzaminach
  • Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.
  • Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 • Rozpoczęcie wykonywania obowiązków przez opiekuna stażu

  Obowiązek podjęcia współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

 • Obowiązek opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Program opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 • Obowiązek poinformowania rodziców o terminie przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

  Obowiązek informacyjny spełnia dyrektor szkoły lub upoważniony nauczyciel

07 września2019

 • Przedstawienie dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

  Obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

08 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

09 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Urody
 • Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2020.

  Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2020.

10 września2019

 • Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom
 • Światowy Dzień Drzewa

12 września2019

 • Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

13 września2019

 • Dzień Programisty

14 września2019

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Demokracji

16 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

  Ostateczny termin na złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

17 września2019

 • Dzień Sybiraka

18 września2019

 • Dzień Geologii

19 września2019

 • Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

21 września2019

 • Dzień Służby Celnej

23 września2019

 • Początek Astronomicznej Jesieni
 • Złożenie planu rozwoju zawodowego

  Ostatni termin na złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego.

  Plan rozwoju zawodowego należy żłożyć w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

24 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Głuchych

27 września2019

 • Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
 • Światowy Dzień Turystyki
 • Światowy Dzień Serca

30 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Tłumacza
 • Egzaminy poprawkowe

  Ostatni dzień na przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

październik 2019

01 października2019

 • Światowy dzień wegetarianizmu
 • Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
 • Międzynarodowy Dzień Lekarza
 • Międzynarodowy Dzień Muzyki

02 października2019

 • Europejski Dzień Ptaków
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

04 października2019

 • Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

09 października2019

 • Światowy Dzień Poczty

12 października2019

 • Dzień Bezpiecznego Komputera

14 października2019

 • Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 października2019

 • Zebranie opinii i zaświadczeń o stanie zdrowia uprawniających do dostowania warunków i form egzaminów

  Do 15 października 2019 r. należy zebrać od uczniów (lub ich rodziców):

  opinii poradni psychologicznych - w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się,

  zaświadczeń o stanie zdrowia uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia

16 października2019

 • Dzień Papieża Jana Pawła II
 • Światowy Dzień Żywności

Dzisiaj

 • Dzień Poczty Polskiej

24 października2019

 • Światowy Dzień Informacji na Temat Rozwoju
 • Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

27 października2019

 • Zmiana czasu letniego na zimowy

31 października2019

 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/kwalifikacyjne

  Właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 • Światowy Dzień Oszczędności
 • Halloween

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel