IPET dla ucznia słabowidzącego

Autor: Urszula Grygier

Dodano: 14 marca 2018
IPET dla ucznia słabowidzącego

Uczniowie słabowidzący są bardzo różnorodną grupą. Ich możliwości widzenia znacznie się różnią w zależności od zakresu uszkodzenia narządu wzroku. Dzieci słabowidzące z obniżoną ostrością wzroku będą miały trudność w spostrzeganiu małych przedmiotów, szczegółów występujących u większych elementów. Uczniowie słabowidzący z ograniczonym polem widzenia mają utrudniony odbiór przestrzeni, co wpływa na małą orientację przestrzenną i może prowadzić do obniżenia poziomu poczucie bezpieczeństwa. Wielu uczniów słabowidzących ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową, wpływa to na obniżone tempo pracy i zmniejszoną precyzję czynności praktycznych.

Dlatego też nie ma możliwości zaproponowania jednego uniwersalnego programu. Zaproponowany IPET jest raczej pewnym zestawieniem propozycji zapisów możliwych do umieszczenia w nim niż programem ograniczonym do konkretnego ucznia. Taka struktura pozwoli na wykorzystanie wybranych zapisów podczas opracowywania tego dokumentu przez konkretny zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

IPET może być bardzo obszernym dokumentem, w którym wpisane są wszystkie treści wymagane prawnie, lub może składać się z głównego dokumentu i załączników. Zapis z załącznikami został zaproponowany w podanym przykładzie. Do programu dodano w postaci załącznika dostosowanie wymagań. Każdy z załączników odnoszący się do poszczególnych przedmiotów opracowywany jest przez specjalistów posiadających kwalifikacje do ich nauczania.

W taki sam sposób może być opisana działalność rewalidacyjna oraz prowadzona w ramach zajęć specjalistycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. dydaktyczno-wychowawczych. W zaproponowanym IPET został wpisany program zajęć rewalidacji, który możne stanowić także załącznik do programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek opracować program. Może on być wpisany bezpośrednio w program lub stanowi do niego załącznik.

Dodano: 14 marca 2018

Autor: Urszula Grygier

Doradca metodyczny ds. wspomagania szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków. Nauczyciel dyplomowany biologii, przyrody oraz oligofrenopedagog. Rzeczoznawca MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nauczania. Autorka licznych artykułów oraz pu-blikacji książkowych z zakresu dydaktyki przyrody i biologii oraz problemów związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka nagrodzonego przez ORE programu nauczania biologii na III i IV etap edukacyjny oraz współautorka publikacji dotyczącej rozwijania uzdolnień przyrodniczych uczniów. Egzaminator części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz konstruktor zadań egzaminacyjnych. Edukator oraz trener w oświa-cie.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel