Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.12..334
2014-04-01 Dz.U.14..378 § 1
2014-09-01 Dz.U.14..378 § 1
2015-03-20 Dz.U.15..377 § 1
tekst jednolity Dz.U.15..1281
2016-10-29 Dz.U.16..1691 § 1
2019-03-20 Dz.U.19..419 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego 
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:
1)
egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:
a)
  1. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a uchylona z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
(uchylony)
b)
egzaminu gimnazjalnego,
ba)
egzaminu ósmoklasisty,
c)
egzaminu maturalnego,
d)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;
e)
(uchylony)
2)
nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli będących egzaminatorami biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§ 2.
Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3) ), zwana dalej „stawką”.
§ 3.
1.
  1. § 3 ust. 1 zmieniony z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2-3 oraz § 3a i 4.
2.
  1. § 3 ust. 2 zmieniony z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku zadań z:
1)
części pierwszej - humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
2)
części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 3a,
3)
części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
4)
części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy
-
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.
2a.
Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 3a, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.
3.
Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
(uchylony)
5.
Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.
6.
Przez zmianę egzaminu, o której mowa w ust. 5, należy rozumieć część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzaną w danym dniu o danej godzinie dla zdających w danej sali egzaminacyjnej.
7.
Egzaminatorowi sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną.
§ 3a.
1.
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzających zadania z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.
1a.
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.
2.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z zakresu matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 lit. b.
2a.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 2 lit. b.
3.
Przy ustalaniu stopnia trudności sprawdzania zadań, o którym mowa w ust. 2 i 2a, bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania oraz złożoność zasad oceniania tego zadania.
4.
W przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przez egzaminatora przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1)
w tabeli w lp. 1 lit. b - w przypadku egzaminu gimnazjalnego;
2)
w tabeli w lp. 2 lit. b - w przypadku egzaminu ósmoklasisty.
§ 4.
Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów:
1)
sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i przyznających punkty,
2)
sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i przyznających punkty,
3)
sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty,
4)
sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja
-
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.
§ 5.
Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. Nr 94, poz. 773).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480)
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
Załącznik 1 Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Załącznik 2 Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Załącznik 3 Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzających zadania z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych
Załącznik 4 Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel