Dz.U.05.233.1991
rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)
z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz.U. z dnia 30 listopada 2005 r.)
Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie reguluje:
1)
tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
2)
sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwanych dalej "orzeczeniem", oraz wzór orzeczenia;
3)
organ odwoławczy od orzeczeń;
4)
termin odwołania się od orzeczenia.
§ 2.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej "lekarzem", orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "urlopem", na podstawie:
1)
wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2)
wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3)
dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.
§ 3.
1.
Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.
2.
Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.
2.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.
3.
Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.
§ 5.
1.
Organ, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:
1)
wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2)
wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3)
kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2.
Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne.
3.
Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Przepisy § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Lekarz oraz podmiot odwoławczy prowadzą ewidencję orzeczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, która zawiera następujące dane:
1)
imię, nazwisko i adres nauczyciela;
2)
numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3)
określenie rodzaju wydanego orzeczenia;
4)
datę wydania;
5)
numer orzeczenia;
6)
potwierdzenie odbioru.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 13), które zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) utraciło moc z dniem 22 października 2002 r.
Załącznik 1 Wzór - orzeczenie lekarskie
Załącznik 2 Wzór - orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel