Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.12..188
2015-09-01 Dz.U.15..1149 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych
(Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania: szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym warunki oceniania tych egzaminów;
2)
warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych wymienionych w pkt 1 i do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
3)
wysokość opłat pobieranych za egzaminy eksternistyczne wymienione w pkt 1 i za egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
4)
warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne wymienione w pkt 1;
5)
zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
egzaminach eksternistycznych bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć egzaminy eksternistyczne przeprowadzane z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, o których mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy;
3)
egzaminie eksternistycznym zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
  1. § 2 pkt 4 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803);
5)
podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy;
6)
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
§ 3.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
1)
szkoły podstawowej dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej, albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
gimnazjum dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;
3)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
§ 4.
1.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
2.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)
język polski;
2)
język obcy nowożytny;
3)
historia;
4)
wiedza o społeczeństwie;
5)
podstawy przedsiębiorczości;
6)
geografia;
7)
biologia;
8)
chemia;
9)
fizyka;
10)
matematyka;
11)
informatyka.
§ 5.
Do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która:
1)
ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz
2)
co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
§ 6.
  1. § 6 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
Informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, są ogłaszane nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.
§ 7.
1.
Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku:
1)
w zimowej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2)
w jesiennej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października.
2.
Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych jest przeprowadzany w tym samym terminie w całym kraju.
3.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną", nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1, ogłasza harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w danej sesji egzaminacyjnej. Harmonogram jest ogłaszany na stronie internetowej Komisji Centralnej i stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, zwanych dalej "komisjami okręgowymi".
4.
Dyrektor komisji okręgowej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza na stronie internetowej komisji okręgowej informację o miejscach, w których przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji.
5.
Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
§ 8.
1.
Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.
2.
Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.
3.
Na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza oraz szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 2, dyrektor komisji okręgowej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb i możliwości przystępującej do egzaminu eksternistycznego osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
4.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi komisji okręgowej wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 1.
§ 9.
1.
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa do komisji okręgowej wniosek o dopuszczenie do tych egzaminów, zawierający:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
adres zamieszkania;
5)
typ szkoły dla dorosłych, z zakresu której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne, a w przypadku egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - wskazanie, jako typu szkoły, zasadniczej szkoły zawodowej.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w przypadku ubiegania się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania:
1)
gimnazjum dla dorosłych - świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych;
2)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
§ 10.
  1. § 10 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
1.
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa do komisji okręgowej wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
deklarację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy;
2)
informację, czy osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępuje do egzaminu eksternistycznego zawodowego po raz pierwszy;
3)
w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu eksternistycznego zawodowego przez osobę, która nie zdała tego egzaminu - wskazanie części pisemnej albo części praktycznej eksternistycznego egzaminu zawodowego, do której osoba ta zamierza przystąpić ponownie;
4)
świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;
5)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt 2, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z deklaracją i dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy, oraz dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa w terminie:
1)
do dnia 31 stycznia - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek;
2)
do dnia 30 września - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.
§ 11.
1.
Komisja okręgowa dopuszcza do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego osobę, która spełnia warunki określone odpowiednio w § 9 i 10.
2.
Komisja okręgowa podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w § 9 i 10.
3.
Dyrektor komisji okręgowej informuje pisemnie o rozstrzygnięciu komisji okręgowej osobę, która złożyła wniosek, o którym mowa odpowiednio w § 9 i 10, w terminie 7 dni od dnia podjęcia tego rozstrzygnięcia. Osobę dopuszczoną do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego informuje się również o obowiązkach wynikających z § 13.
4.
Od rozstrzygnięcia komisji okręgowej, o którym mowa w ust. 2, służy odwołanie do dyrektora Komisji Centralnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie dyrektora Komisji Centralnej jest ostateczne.
5.
  1. § 11 ust. 5 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
O terminie egzaminu eksternistycznego zawodowego ustalonego w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, komisja okręgowa informuje osobę dopuszczoną do tego egzaminu nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu.
6.
Egzamin eksternistyczny zawodowy nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 10.
§ 12.
1.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej w okresie nie dłuższym niż 3 lata.
2.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, dyrektor komisji okręgowej może przedłużyć okres zdawania egzaminów eksternistycznych o dwie sesje egzaminacyjne.
3.
Dyrektor komisji okręgowej, na wniosek osoby, która, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z danych zajęć edukacyjnych zdane w okresie, o którym mowa w ust. 1.
4.
W przypadku zaliczenia poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w § 14 ust. 1, jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się ocenę uzyskaną z tego poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego.
§ 13.
1.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa dyrektorowi komisji okręgowej:
1)
pisemną informację, w której wskazuje zajęcia edukacyjne, z zakresu których zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne w danej sesji egzaminacyjnej;
2)
dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 34 ust. 2.
2.
Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu, składa dyrektorowi komisji okręgowej dowód wniesienia opłaty za ten egzamin eksternistyczny zawodowy albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 34 ust. 2.
§ 14.
1.
  1. § 14 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
Komisja okręgowa zakłada dla każdej osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, która spełnia warunki określone w § 13, indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych, prowadzony w formie elektronicznej.
2.
Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych;
2)
numer PESEL osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
datę dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych;
4)
daty przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
5)
wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
3.
  1. § 14 ust. 3 uchylony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
(uchylony)
§ 15.
W celu przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w danej sesji egzaminacyjnej dyrektor komisji okręgowej powołuje, spośród egzaminatorów wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy:
1)
zespoły nadzorujące w miejscach przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przebieg egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwane dalej "zespołami nadzorującymi", oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi wypełnione przez zdających.
§ 16.
1.
W skład zespołu nadzorującego wchodzą:
1)
przewodniczący zespołu nadzorującego, który kieruje pracą tego zespołu oraz odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych;
2)
członek zespołu nadzorującego.
2.
W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.
3.
W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić osoba, która jest nauczycielem zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny.
4.
W czasie egzaminu eksternistycznego z informatyki lub technologii informacyjnej przeprowadzanego w pracowni informatycznej są obecni administrator lub opiekun pracowni, którzy nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego.
§ 17.
1.
Przed rozpoczęciem egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza:
1)
tożsamość zdających, na podstawie okazanego przez zdającego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
czy pakiety egzaminacyjne, zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały naruszone, przewodniczący zespołu nadzorującego zawiesza egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu nadzorującego otwiera je w obecności przedstawicieli zdających i przekazuje arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających, członkom zespołu nadzorującego w celu rozdania zdającym.
4.
Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi są kompletne.
5.
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.
6.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w § 29 ust. 1. Informację czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi.
7.
Na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi zdający zamieszcza numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
§ 18.
1.
Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej.
2.
Czas trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w przypadku egzaminu eksternistycznego z zakresu:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
a)
szkoły podstawowej dla dorosłych - wynosi 90 minut,
b)
gimnazjum dla dorosłych - wynosi 120 minut,
c)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - wynosi od 120 do 150 minut;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - wynosi od 120 do 150 minut.
§ 19.
1.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielną pracę zdających.
2.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w informacji, o której mowa w § 7 ust. 5.
3.
Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
4.
Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§ 20.
1.
Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, w widocznym miejscu, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zdający nie powinni opuszczać sali, w której odbywa się egzamin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, w której odbywa się egzamin, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w sali, w której odbywa się egzamin, mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego, osoby, o których mowa w § 16 ust. 4, a także, jako obserwatorzy egzaminu, przedstawiciele Komisji Centralnej, kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4.
Podczas egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
§ 21.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w § 29 ust. 1, oraz w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych tego zdającego.
§ 22.
Po zakończeniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych członkowie zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego umieszcza wypełnione arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w kopertach i zakleja je w obecności przedstawiciela zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej koperty z wypełnionymi arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi oraz niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.
§ 23.
1.
Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są sprawdzane przez egzaminatorów, o których mowa w § 15 pkt 2, w czasie i miejscu wyznaczonych przez dyrektora komisji okręgowej.
2.
Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego.
3.
Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych oraz zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2.
4.
Zadania egzaminacyjne ujęte w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej.
5.
  1. § 23 ust. 5 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych są wyrażane w stopniach według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy.
6.
Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych na stopnie dokonuje się w następujący sposób:
1)
stopień celujący (6) - od 93% do 100% punktów;
2)
 stopień bardzo dobry (5) - od 78% do 92% punktów;
3)
stopień dobry (4) - od 62% do 77% punktów;
4)
stopień dostateczny (3) - od 46% do 61% punktów;
5)
stopień dopuszczający (2) - od 30% do 45% punktów;
6)
stopień niedostateczny (1) - poniżej 30% punktów.
7.
Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.
§ 24.
Zdający zdał egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskał z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej.
§ 25.
1.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych tego zdającego.
2.
Informację o unieważnieniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się do indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych tego zdającego.
§ 26.
Na wniosek zdającego sprawdzone i ocenione arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie określonych przez dyrektora komisji okręgowej.
§ 27.
1.
Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zdającego drukuje się po zdaniu przez niego egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, a w przypadku egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2. Wydrukowany protokół podpisuje i opatruje datą dyrektor komisji okręgowej.
2.
Komisja okręgowa wydaje zdającemu, na jego wniosek, odpis indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych.
§ 28.
1.
Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową.
2.
Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2, otrzymuje zaświadczenie wydane przez komisję okręgową.
§ 29.
1.
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych.
2.
Protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zawiera:
1)
skład zespołu nadzorującego;
2)
potwierdzenie sprawdzenia tożsamości zdających;
3)
czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;
4)

w przypadku obecności obserwatora egzaminu, o którym mowa w § 20 ust. 3, jego imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe.

Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego.

3.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się listę zdających zawierającą:
1)
imię (imiona) i nazwisko zdającego;
2)
numer PESEL zdającego, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zdającego;
3)
podpis zdającego, który zgłosił się na egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych.
4.
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w § 23 ust. 2, sporządza protokół sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych. Protokół podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład danego zespołu egzaminatorów.
§ 30.
1.
Zdający może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2.
Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
3.
W razie stwierdzenia, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych mogącego mieć wpływ na wynik egzaminu dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w następnej sesji egzaminacyjnej. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do poszczególnych lub do wszystkich zdających.
§ 31.
1.
Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych są przygotowywane, drukowane, przechowywane i transportowane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
2.
W przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
§ 32.
1.
Komisja okręgowa przechowuje:
1)
arkusze egzaminacyjne przez okres 6 miesięcy;
2)
karty odpowiedzi oraz protokoły sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych przez okres 5 lat.
2.
Dokumentację egzaminów eksternistycznych przechowuje się według zasad określonych w przepisach w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
§ 33.
  1. § 33 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
Egzamin eksternistyczny zawodowy przeprowadza się na warunkach i w trybie określonych w przepisach rozdziału 3b ustawy.
§ 34.
1.
Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), zwanej dalej "stawką".
2.
Dyrektor komisji okręgowej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.4)).
3.
Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne, które zamierza zdawać w danej sesji egzaminacyjnej, lub za egzamin eksternistyczny zawodowy dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Dokumenty te składa się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.
4.
Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego zawodowego i nie uzyskała wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów z części pisemnej albo praktycznej tego egzaminu, przystępując ponownie do tej części egzaminu, wnosi opłatę w wysokości:
1)
w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 1;
2)
w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 1.
§ 35.
Opłatę za egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych lub egzamin eksternistyczny zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora komisji okręgowej.
§ 36.
1.
Wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego wynosi:
1)
dla przewodniczącego zespołu nadzorującego - 1,5% stawki za godzinę;
2)
dla członka zespołu nadzorującego - 1% stawki za godzinę.
2.
Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi z egzaminu eksternistycznego z zakresu:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
a)
szkoły podstawowej dla dorosłych - wynosi 0,25% stawki,
b)
gimnazjum dla dorosłych - wynosi 0,35% stawki,
c)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - wynosi 0,50% stawki,
2)

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - wynosi 0,40% stawki

- za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi łącznie.

§ 37.
Zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 38.
1.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej organizuje się, począwszy od zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013.
2.
W zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się wyłącznie z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)
język polski;
2)
historia;
3)
wiedza o społeczeństwie.
§ 39.
1.
Informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, na rok 2012, ogłoszone zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminow eksternistycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1273), stosuje się do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2012.
2.
Informatory, o których mowa w ust. 1, dotyczące egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 ogłasza się nie później niż do dnia 30 września 2012 r.
3.
Informatory, o których mowa w ust. 1, dotyczące egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 ogłasza się nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 40.
Harmonogram egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2012 dyrektor Komisji Centralnej ogłosi nie później niż do dnia 15 września 2012 r.
§ 41.
Informację, o której mowa w § 8 ust. 2, dotyczącą egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2012 oraz egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 dyrektor Komisji Centralnej poda do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 10 września 2012 r.
§ 42.
Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zamierzają przystąpić do tych egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, zaświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, przedkładają dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 20 września 2012 r.
§ 43.
Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdają te egzaminy na warunkach i w trybie określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 44.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.5)
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1273), które traci moc z dniem 1 września 2012 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).
Załącznik Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego
  1. Załącznik zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2015.1149)
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel