Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.01.135.1516
2014-09-01 Dz.U.14..1150 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz.U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami”, mogą organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej "uczniami”, różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2.
W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
§ 2.
Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
1)
poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2)
poznawanie kultury i języka innych państw,
3)
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4)
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6)
podnoszenie sprawności fizycznej,
7)
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8)
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
9)
przeciwdziałanie patologii społecznej,
10)
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
§ 3.
Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
§ 4.
Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
1)
wycieczki przedmiotowe — inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2)

wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

— zwane dalej "wycieczkami”,

3)
imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4)
imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
5)

imprezy wyjazdowe — związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne

— zwane dalej "imprezami”.

§ 5.
Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
§ 6.
1.
Obozy wędrowne, o których mowa w § 4 pkt 4, organizuje się po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
2.
Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.
§ 7.
1.
Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4 pkt 1—4.
2.
Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
nazwę kraju,
2)
czas pobytu,
3)
program pobytu,
4)
imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
5)
listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
§ 8.
Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
§ 9.
1.
Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.
2.
  1. § 9 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.14.1150)
Zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 10.
1.
Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
2.
Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 11.
1.
Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2.
Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1)
ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2)
jest instruktorem harcerskim,
3)
posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3.
Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.
4.
Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
§ 12.
Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1)
opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2)
opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3)
zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4)
zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5)
określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6)
nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7)
organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8)
dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9)
dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10)
dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
§ 13.
1.
Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
2.
Opiekun w szczególności:
1)
sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2)
współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4)
nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5)
wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
§ 13a.
  1. § 13a dodany z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.14.1150)
Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.
§ 14.
Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
§ 15.
  1. § 15 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.14.1150)
Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
§ 16.
Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
1)
z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
2)
ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
3)
ze środków wypracowanych przez uczniów,
4)
ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Wzór - karta wycieczki (imprezy)
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel