Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.02.13.125
2009-08-25 Dz.U.09.126.1041 § 1
2014-09-26 Dz.U.14..1290 § 1
2017-09-01 Dz.U.17..1580 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..1036
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
(Dz.U. z dnia 18 lutego 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych są organizowane konkursy.
2.
Konkursy dla uczniów szkół podstawowych mogą być organizowane ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania szkoły podstawowej dla klas IV-VIII.
3.
(uchylony)
§ 2.
Konkursy mogą być organizowane jako:
1)
konkursy interdyscyplinarne — obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów lub bloków przedmiotowych,
2)
konkursy przedmiotowe — obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu,
3)
konkursy tematyczne — związane z wybranym przedmiotem lub blokiem przedmiotowym.
§ 3.
1.
Konkursy mogą mieć zasięg wojewódzki lub ponadwojewódzki.
2.
Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizuje kurator oświaty, a konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizują właściwi kuratorzy oświaty, na podstawie zawartego porozumienia.
§ 4.
1.
Konkurs przygotowuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powołana przez kuratora oświaty, który określa zadania komisji oraz zatwierdza regulamin konkursu, opracowany przez komisję.
2.
Regulamin konkursu zawiera w szczególności:
1)
liczbę stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników,
2)
zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu,
3)
wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela,
4)
kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu, warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu,
5)
tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach konkursu.
3.
Kurator oświaty przekazuje do szkół regulamin konkursu przeprowadzanego w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września.
4.
Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego.
4a.
Zmiany w regulaminie konkursu w ciągu roku szkolnego mogą być dokonane w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu.
4b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, kurator oświaty niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursu informację o zmianach.
5.
Przepisy ust. 1-4b stosuje się odpowiednio do konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim.
§ 5.
1.
Kurator oświaty, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista konkursu, wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie zawierające:
1)
oznaczenie komisji konkursowej,
2)
nazwę konkursu,
3)
imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty,
4)
nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista,
5)
uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty,
6)
numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
7)
podpis i pieczęć kuratora oświaty.
2.
Kurator oświaty prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne na terenie całego kraju.
§ 6.
Kurator oświaty może zlecić zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu podmiotowi prowadzącemu działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
1.
Dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy mogą być organizowane:
1)
olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów;
2)
olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania;
3)
olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe;
4)
olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.
2.
W olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
§ 8.
Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:
1)
w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i międzyszkolnych) — wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,
2)
w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) — niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu,
3)
w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) — w zakresie wskazanym w programie danej olimpiady.
§ 9.
1.
Olimpiady mogą być organizowane przez szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, zwane dalej "organizatorami". W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.
2.
Organizator powołuje komitet główny olimpiady, określając w akcie powołania nazwę olimpiady i siedzibę komitetu głównego. W skład komitetu głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz specjaliści z zakresu dziedzin nauk objętych programem olimpiady.
3.
Komitet główny olimpiady opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organizatorowi program olimpiady oraz regulamin olimpiady.
4.
Regulamin olimpiady zawiera w szczególności:
1)
tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych;
2)
tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów;
3)
zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów;
4)
kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni oraz tryb odwoływania się przez uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów;
5)
warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych;
6)
warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady;
7)
warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej;
8)
rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
5.
Regulamin olimpiady może zawierać warunki udziału w olimpiadzie uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10.
1.
Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia mogą być organizowane turnieje, jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.
2.
Do organizacji turniejów stosuje się odpowiednio § 8 i 9.
§ 11.
1.
Komitet główny olimpiady lub turnieju opracowuje tematy zawodów drugiego i trzeciego stopnia lub wszystkich stopni i przekazuje je komisjom przeprowadzającym zawody w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów. Komitet główny olimpiady lub turnieju decyduje o sposobie przygotowywania tematów zawodów pierwszego stopnia.
2.
Terminy przeprowadzania olimpiad i turniejów ustalają komitety główne, z tym że:
1)
zawody trzeciego stopnia powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia; olimpiady i turnieje wymagające przeprowadzania ćwiczeń praktycznych mogą być organizowane w innych terminach,
2)
terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 30 czerwca,
3)
w przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady lub turnieju, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji danej olimpiady lub turnieju podejmuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§ 12.
Komitet główny olimpiady lub turnieju może organizować jednorazowe okolicznościowe konkursy tematyczne.
§ 13.
1.
Komitet główny olimpiady lub turnieju wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
2.
Komitet główny olimpiady lub turnieju prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.
§ 14.
Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów określają odrębne przepisy.
§ 15.
1.
W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się konkursu, olimpiady lub turnieju, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.
2.
Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach.
3.
Organizatorzy konkursów, olimpiad i turniejów pokrywają koszty podróży, wyżywienia i noclegu uczestników oraz, w miarę możliwości, ich opiekunów.
§ 16.
Komitet główny olimpiady lub turnieju gromadzi dokumentację dotyczącą olimpiady lub turnieju, a w szczególności:
1)
dokumentację w sprawie powołania olimpiady lub turnieju,
2)
prace pisemne uczestników zawodów trzeciego stopnia (z zawodów trzeciego stopnia i z zawodów drugiego stopnia) z ostatnich 2 lat,
3)
informatory olimpiady lub turnieju i tematy zawodów,
4)
listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do olimpiady lub turnieju.
§ 17.
1.
Konkursy, olimpiady i turnieje w roku szkolnym 2001/2002 prowadzone są według dotychczasowych regulaminów.
2.
Regulaminy konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2002/2003 należy dostosować do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Wzór - zaświadczenie
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel