Dz.U.14..686
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego1)
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz.U. z dnia 26 maja 2014 r.)

Na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;
2)
sposób, szczegółowy tryb i  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej;
3)
szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych.
§ 2.
O przyjęcie do:
1)
klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły  muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;
2)
klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat;
3)
klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;
4)
klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 10 lat;
5)
klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
6)
klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
7)
klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
8)
klasy pierwszej szkoły sztuki tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6  lat oraz nie więcej niż 16 lat;
9)
klasy pierwszej szkoły sztuki cyrkowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 13 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
10)
szkoły policealnej na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata;
11)
szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, zwanej dalej „szkołą pomaturalną”, na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata;
12)
placówki artystycznej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
§ 3.
Publiczne szkoły artystyczne mogą prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie :
1)
poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;
2)
działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych.
§ 4.
1.
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie określonym przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
2.
Ustalony przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
3.
Końcowy termin składania wniosku powinien przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
§ 5.
1.
Do wniosku kandydaci albo rodzice niepełnoletniego kandydata powinni dołączyć w przypadku:
1)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej, klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej;
2)
liceum plastycznego – zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum, klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej;
3)
ogólnokształcącej szkoły baletowej –  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej szkoły podstawowej lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
4)
szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – opinię, o której mowa w art. 16 ust. 2  ustawy;
5)
szkoły policealnej – świadectwo  ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego;
6)
szkoły pomaturalnej – świadectwo dojrzałości.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 20n ust. 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
1)
ortopedii lub medycyny sportowej – w przypadku kształcenia w ogólnokształcącej szkole baletowej lub szkole sztuki tańca;
2)
audiologii i foniatrii – w przypadku kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub szkole muzycznej II stopnia w specjalności wokalnej;
3)
pulmonologii – w przypadku kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych;
4)
medycyny sportowej – w przypadku kształcenia w szkole sztuki cyrkowej.
§ 6.
1.
Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoły muzycznej I stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej oraz publicznej placówki artystycznej przeprowadza się badanie przydatności.
2.
Badanie przydatności w :
1)
ogólnokształcącej szkole muzycznej I  stopnia i szkole muzycznej I stopnia – polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
2)
ogólnokształcącej szkole baletowej i   szkole sztuki tańca – polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;
3)
szkole sztuki cyrkowej – polega na sprawdzeniu warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych i poczucia rytmu;
4)
publicznej placówce artystycznej  – polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.
§ 7.
1.
Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia.
2.
Egzamin wstępny obejmuje :
1)
w  ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia:
a)
egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
b)
egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych,
c)
inne egzaminy związane ze specjalnością kształcenia, jeżeli statut szkoły przewiduje przeprowadzanie takich egzaminów; statut szkoły określa zakres i formę przeprowadzania tych egzaminów;
2)
w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych:
a)
egzamin praktyczny z  rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
b)
egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
3)
w liceum plastycznym:
a)
egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
b)
egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z  różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum;
4)
w  szkole policealnej:
a)
egzamin praktyczny w  zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,
b)
egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia;
5)
w  szkole pomaturalnej kształcącej w zawodzie bibliotekarz:
a)
egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalizacji kształcenia,
b)
egzamin ustny z dziedziny wiedzy związanej z wybraną przez kandydata specjalizacją kształcenia;
6)
w  szkole pomaturalnej kształcącej w zawodzie animator kultury:
a)
egzamin praktyczny predyspozycji animacyjnych,
b)
egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalizacji kształcenia,
c)
egzamin ustny z dziedziny wiedzy związanej z wybraną przez kandydata specjalizacją kształcenia.
§ 8.
1.
Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznacza dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
2.
  1. § 8 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. Zobacz § 20 niniejszego rozporządzenia.
Termin, o którym mowa w ust. 1, dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
3.
Publiczna szkoła lub publiczna placówka artystyczna podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
4.
Publiczna szkoła lub publiczna placówka artystyczna zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w danym typie publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
§ 9.
1.
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
2.
Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy :
1)
podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
2)
ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
3)
podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
4)
podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
§ 10.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne zostają przyjęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia najpóźniej do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, odpowiednio:
1)
w  przypadku klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1  ustawy;
2)
w  przypadku klasy pierwszej liceum plastycznego – świadectwa ukończenia gimnazjum, klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2  ustawy;
3)
w przypadku klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły baletowej – świadectwa szkolnego potwierdzającego uzyskanie promocji do klasy czwartej szkoły podstawowej lub klasy czwartej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
§ 11.
1.
W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
2.
Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty.
3.
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez publiczną szkołę lub publiczną placówkę artystyczną możliwości przyjęcia kandydata.
§ 12.
1.
W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
2.
W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku odpowiednio w sprawie przejścia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w sprawie przyjęcia kandydata do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego.
§ 13.
1.
W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
2.
Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy :
1)
zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
2)
sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
3)
przekazanie protokołu dyrektorowi danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
§ 14.
Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, o którym mowa w § 11 ust. 1, do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, z tym że w przypadku publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – po przedłożeniu przez kandydata świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy odpowiednio programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał.
§ 15.
W przypadku, o którym mowa w art. 20n ust. 3 ustawy, do kandydata wymienionego w § 11 ust. 1 przystępującego do egzaminu kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2.
§ 16.
1.
Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
2.
Jeżeli w publicznej szkole artystycznej, do której uczeń został przyjęty, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:
1)
uczyć się danego języka  obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
3)
uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.
3.
Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
§ 17.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w § 2.
§ 18.
1.
Rekrutację do nowo utworzonych publicznych szkół lub publicznych placówek artystycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący publiczną szkołę lub publiczną placówkę artystyczną.
2.
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 , przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
3.
Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wyznacza organ prowadzący publiczną szkołę lub publiczną placówkę artystyczną.
§ 19.
Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 publiczna szkoła lub publiczna placówka artystyczna podaje do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.3)
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 , 290, 538, 598 i 642.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 142, poz. 831).
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel