Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.16..1453
2017-09-01 Dz.U.17..1634 § 1
2019-04-25 Dz.U.19..666 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
(Dz.U. z dnia 13 września 2016 r.)

Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb przyjmowania do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;
2)
sposób dostosowania procesu kształcenia do potrzeb edukacyjnych osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa odpowiednio w art. 94a ust. 4 i 4b–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;
3)
wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;
2)
uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;
3)
dokumentach – należy przez to rozumieć:
a)
świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
b)
świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu; 
4)

miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3.
 1. § 3 uchylony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
(uchylony)
§ 4.
 1. § 4 uchylony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
(uchylony)
§ 5.
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:
1)
publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. l ustawy, oraz na podstawie dokumentów;
2)
publicznego gimnazjum innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3)
publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4)
publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§ 6.
 1. § 6 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
1.
Uczniowie przybywający z zagranicy są kwalifikowani do odpowiedniej klasy w publicznym gimnazjum na podstawie dokumentów.
2.
W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy gimnazjum, w którego obwodzie mieszkają uczniowie, o których mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:
1)
inne publiczne gimnazjum prowadzone przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
publiczne gimnazjum prowadzone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.
3.
W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego gimnazjów, o których mowa w ust. 2, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum, w którego obwodzie mieszkają uczniowie, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty wskazuje gimnazjum, w którym uczniowie będą realizować obowiązek szkolny.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do uczniów przybywających z zagranicy, którzy są kwalifikowani i przyjmowani do klas gimnazjum funkcjonujących w szkołach innego typu.
§ 7.
1.
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:
1)
publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - na podstawie dokumentów,
2)
publicznego czteroletniego technikum i klas zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia - na podstawie:
a)
dokumentów,
b)
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy,
c)

w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), zwanej dalej "ustawą Prawo oświatowe", zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534):

– w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) - orzeczenia lekarskiego wydawanego w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245), przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,

– w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622),

– w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

d)
w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w lit. c tiret pierwsze, przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,
e)
w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, zgodnie z art. 282 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w lit. c tiret pierwsze, przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,
3)
publicznej szkoły policealnej na semestr IV lub V, o których mowa w art. 282 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - na podstawie:
a)

dokumentów:

– świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, na podstawie art. 93 ust. 1 lub 2 ustawy albo

– świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą uznanych za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy, albo

– ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego lub uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia, wydanej na podstawie art. 93a ustawy, albo

– świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum, 

b)
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy,
c)
w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, zgodnie z art. 282 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze, przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,
d)
w przypadku uczniów szkoły, w której program nauczania wymaga od uczniów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, jeżeli taki sprawdzian jest w szkole przeprowadzany,
4)
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w pkt 1 i 2, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od uczniów szczególnych indywidualnych predyspozycji - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, oraz po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2,
5)
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, oraz po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2,
6)
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej - po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2, oraz warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 ustawy
-
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczniów przybywających z zagranicy, którzy są kwalifikowani i przyjmowani do klas lub na semestr szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych w szkołach innego typu.
§ 8.
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§ 9.
 1. § 9 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
1.
Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I publicznej szkoły artystycznej lub na pierwszy rok kształcenia w publicznej placówce artystycznej na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 142 ust. 1-6 i 12 ustawy Prawo oświatowe, przepisami wydanymi na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686), z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 1 tego rozporządzenia.
2.
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok kształcenia programowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów, zgodnie z art. 142 ust. 7-9 ustawy Prawo oświatowe, przepisami wydanymi na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, z wyjątkiem przepisu § 14 tego rozporządzenia.
§ 10.
 1. § 10 uchylony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
(uchylony)
§ 11.
1.
Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:
1)
sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i art. 20i ust. 1 ustawy,
2)
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy,
3)
sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy,
4)
sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy
-
jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.
2.
Dyrektor publicznej szkoły wyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i art. 20i ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 12.
 1. § 12 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, o której mowa w § 5-7, także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.
§ 13.
1.
 1. § 13 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 5-8, § 9 ust. 2, § 11, § 12 i § 14-16 stosuje się odpowiednio.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych szkół policealnych.
3.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.
4.
W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń.
§ 14.
1.
 1. § 14 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
W przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 2-4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 5 pkt 2-4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.
2.
 1. § 14 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, o których mowa w § 5 pkt 2-4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
3.
Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
§ 15.
1.
Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje komisję odwoławczą.
2.
W skład komisji odwoławczej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
3.
W skład komisji odwoławczej nie może wchodzić dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
§ 16.
1.
Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy albo pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść odwołanie do komisji odwoławczej, o której mowa w § 15 ust. 1, od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania jego uzasadnienia.
2.
Komisja odwoławcza, o której mowa w § 15 ust. 1, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 17.
1.
 1. § 17 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.
2.
 1. § 17 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i szkołach dla dorosłych.
3.
 1. § 17 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio dla klas:
1)
II-III gimnazjum;
2)
odpowiednio I-III trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej albo I-IV czteroletniego technikum.
4.
Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń, o którym mowa w ust. 1, który ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzenia w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, w tym konflikty zbrojne, klęski żywiołowe lub inne kryzysy humanitarne spowodowane przez naturę lub człowieka.
5.
Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia, o której mowa w art. 94a ust. 4a ustawy.
6.
Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 
7.
 1. § 17 ust. 7 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć następującą liczbę godzin:
1)
w gimnazjum - nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
2)
w szkole ponadgimnazjalnej: trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej albo czteroletnim technikum - nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.
8.
 1. § 17 ust. 8 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 7, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo.
9.
Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów.
10.
W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego do publicznej szkoły znacznej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego.
11.
 1. § 17 ust. 11 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w ust. 1, do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.
12.
 1. § 17 ust. 12 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, jeżeli zostaną zakwalifikowani przez zespół, o którym mowa w ust. 11.
13.
Nauka ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. W zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony nie więcej niż o jeden rok szkolny.
14.
Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.
15.
 1. § 15 dodany z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
W przypadku gdy szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym dla małoletnich przebywających w strzeżonym ośrodku, o których mowa w art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), szczegółowe warunki współpracy między szkołą i strzeżonym ośrodkiem określa porozumienie zawarte przez organ prowadzący szkołę i organ Straży Granicznej, któremu dany ośrodek podlega, dotyczące organizacji zajęć, tygodniowego rozkładu zajęć, sposobu i warunków wspierania prowadzenia zajęć przez funkcjonariuszy i pracowników ośrodka, warunków udostępniania pomieszczeń oraz dostępu nauczycieli do ośrodka, a także sposobu i warunków kontaktów nauczycieli z rodzicami małoletnich.
§ 18.
1.
Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.
2.
Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo.
3.
Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
§ 19.
1.
Dla uczniów, o których mowa w § 18 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu.
2.
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
3.
Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
§ 20.

Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. 

§ 21.
1.
Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi podlegających obowiązkowi szkolnemu placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 osób.
2.
Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.
3.
Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub stowarzyszeniem, o których mowa w ust. 1, dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia.
§ 22.
Uczniom niebędącym obywatelami polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy.
§ 23.
1.
Stypendium, o którym mowa w § 22, może być obniżone w przypadku, gdy uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymał średnią ze śródrocznych, rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych równą lub mniejszą od 3,00.
2.
Stypendium, o którym mowa w § 22, może być zawieszone, jeżeli uczeń, któremu przyznano stypendium:
1)
podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane mu stypendium;
2)
nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;
3)
przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż ferie letnie.
§ 24.
 1. § 24 uchylony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1634)
(uchylony)
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Słowa kluczowe:
oświata
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel