Dz.U.17..1322
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz.U. z dnia 5 lipca 2017 r.)

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie:
1)
zajęć klasowo-lekcyjnych;
2)
zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne.
2.
Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:
1)
2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych;
2)
1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych.
§ 2.
Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych oraz międzyszkolnych w przypadku zespołów szkół.
§ 3.
Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
§ 4.
1.
Dyrektor szkoły przygotowuje propozycje zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:
1)
potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;
2)
uwarunkowania lokalne;
3)
miejsce zamieszkania uczniów;
4)
tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5)
możliwości kadrowe.
2.
Propozycje zajęć, o których mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom.
3.
Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Słowa kluczowe:
oświata
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel