Dz.U.17..1451
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
(Dz.U. z dnia 28 lipca 2017 r.)

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się ramowy statut:
1)
publicznej placówki kształcenia ustawicznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
publicznej placówki kształcenia praktycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2.
Arkusze organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego, zatwierdzone przez organ prowadzący przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pozostają w mocy.
§ 3.
Publiczne placówki kształcenia ustawicznego, publiczne placówki kształcenia praktycznego oraz publiczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego dostosują swoje statuty do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Załącznik 1 Ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego
Załącznik 2 Ramowy statut publicznej placówki kształcenia praktycznego
Załącznik 3 Ramowy statut publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
Słowa kluczowe:
oświata
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel