Dz.U.19..136
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz.U. z dnia 23 stycznia 2019 r.)

Na podstawie art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków, o których mowa w pkt 1.
§ 2.
1.
Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, dofinansowuje się:
1)
udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2)
udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;
3)
wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne.
2.
W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:
1)
koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2)
koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;
3)
koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
3.
W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:
1)
opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;
2)
opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
3)
opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
4)
opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
5)
koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, w tym w stażach zagranicznych, o których mowa w pkt 4, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
§ 3.
1.
Ze środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy, dofinansowuje się:
1)
centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2)
zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane uczelniom lub innym podmiotom;
3)
udział krajowych podmiotów w międzynarodowych projektach i programach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4)
staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2.
W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:
1)
koszty przygotowania i realizacji szkoleń w ramach programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w tych szkoleniach;
2)
koszty przygotowania i realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w międzynarodowych projektach i programach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz w stażach zagranicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
§ 4.
1.
Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając:
1)
wyniki nadzoru pedagogicznego;
2)
wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;
3)
zadania związane z realizacją podstawy programowej;
4)
wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245);
5)
wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat lub kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko nauczyciela;
2)
nazwę formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
3)
nazwę organizatora formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
4)
wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-4, lub wysokość kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 5, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
5)
uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel.
§ 5.
Dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 4 ust. 1.
§ 6.
Na każdy rok szkolny kurator oświaty, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek w województwie.
§ 7.
Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1, biorąc pod uwagę:
1)
wnioski dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w § 5;
2)
wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;
3)
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek w województwie, o których mowa w § 6;
4)
podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§ 8.
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.
Słowa kluczowe:
doskonalenie zawodowe
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel