Dz.U.01.52.550
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 maja 2001 r.
w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej
(Dz.U. z dnia 26 maja 2001 r.)
Na podstawie art. 42b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szkoły i przypadki, w których nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej,
2)
warunki, na jakich praca w porze nocnej może się odbywać.
§ 2.
1.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej jest realizowany w:
1)
zakładach poprawczych,
2)
schroniskach dla nieletnich,
3)
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z internatami dla dzieci i młodzieży,
4)
placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę.
2.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych może byç realizowany także w porze nocnej w:
1)
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
2)
internatach i bursach szkolnych,
3)
domach wczasów dziecięcych.
§ 3.
Praca nauczyciela w porze nocnej w szkołach, o których mowa w § 2 ust. 2, może mieç miejsce tylko w przypadkach wymagających zapewnienia opieki wychowawczej także w porze nocnej ze względu na występowanie przynajmniej jednego z następujących warunków:
1)
specyfiki szkoły, polegającej w szczególności na przyjmowaniu dzieci także w porze nocnej,
2)
wieku wychowanków - przedszkolnego lub szkolnego (klasy 1-3),
3)
stanu zdrowia wychowanków - niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,
4)
niedostosowania społecznego wychowanków,
5)
specyfiki środowiska lokalnego, jeżeli stanowi zagrożenie dla wychowanków,
6)
warunków lokalowych szkoły - rozmieszczenia grup wychowanków w kilku budynkach lub kilku skrzydłach obiektu.
§ 4.
1.
Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być obowiązany nauczyciel zatrudniony w szkole, o której mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Nauczyciel wychowujący dziecko w wieku do lat 4 oraz nauczyciel samotnie wychowujący dziecko w wieku do lat 14 może byç obowiązany do zapewnienia opieki wychowawczej w porze nocnej wyłącznie za jego zgodą.
3.
Nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:
1)
dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin,
2)
korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek,
3)
równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej, z uwzględnieniem ust. 2.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel