Dz.U.16..551
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2016 r.)

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
2)
sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;
3)
tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
4)
wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
szkole - rozumie się przez to publiczne szkoły artystyczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych;
3)
świadectwach - rozumie się przez to świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły;
4)
dyplomach - rozumie się przez to dyplomy ukończenia szkoły dającej wykształcenie w zawodzie.
§ 3.
1.
Szkoły wydają uczniom świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu.
2.
Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Placówki artystyczne wydają uczniom świadectwa informujące o przebiegu nauki na drukach według własnego wzoru.
§ 4.
1.
Szkoła policealna i szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury wydaje uczniom indeksy.
2.
Szkoła muzyczna II stopnia, szkoła sztuki tańca i szkoła sztuki cyrkowej może wydawać uczniom indeksy.
3.
Statuty szkół, o których mowa w ust. 2, określają, czy szkoła wydaje uczniom indeksy czy świadectwa szkolne promocyjne. Na pisemny wniosek ucznia, szkoła, która wydaje uczniom indeksy, wydaje również uczniowi świadectwo szkolne promocyjne.
§ 5.
1.
Świadectwa i dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
2.
Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
3.
Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 14, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.
§ 6.
1.
Uczeń szkoły, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2.
Uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
3.
Uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu, potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
4.
Uczeń szkoły realizującej kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny roczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.
§ 7.
1.
Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2.
Po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
3.
Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie VI szkoły podstawowej, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły podstawowej.
4.
Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie III gimnazjum, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy III gimnazjum.
5.
Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie III liceum ogólnokształcącego, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zakresie kształcenia ogólnego potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy III liceum ogólnokształcącego.
§ 8.
1.
Uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2.
Absolwent, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
3.
Uczeń lub absolwent szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje - na swój pisemny wniosek lub pisemny wniosek rodzica - poświadczenie spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
§ 9.
Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie III gimnazjum, wpisuje się także informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.
§ 10.
1.
Na dyplomie, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego, a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie III gimnazjum, wpisuje się także informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.
2.
Na dyplomie ukończenia szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§ 11.
1.
Na dyplomie uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły oraz oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
2.
Na dyplomie ukończenia szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§ 12.
1.
Druki świadectw i dyplomów posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).
2.
Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 13.
3.
Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę, semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.
4.
Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.
5.
Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ostatniej części egzaminu albo datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.
6.
W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.
7.
Świadectwo i dyplom opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.
8.
Świadectwo i dyplom podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.
9.
Przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów i legitymacji szkolnych.
§ 13.
1.
Świadectwa wypełniane pismem komputerowym mogą być drukowane łącznie ze wzorem druku świadectwa oraz z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:
1)
linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, cyklu, kierunku, działu, wydziału, specjalności, specjalizacji, w której kształcił się uczeń, okresu nauczania, numeru świadectwa, miejscowości i daty wydania świadectwa; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2)
linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis wychowawcy (opiekuna) klasy;
3)
linii przerywanych w wyrazach "uczęszczał...", "został...", "ukończył..." i "otrzymał..."; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się "a";
4)
linii przerywanej w wyrazie "promocj..." i "dopuszczon..." - w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę;
5)
linii przerywanej przed wyrazem "otrzymał..." oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej;
6)
oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.
2.
Świadectwa, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać mikrodruku, o którym mowa w § 12 ust. 1.
§ 14.
W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, poświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
§ 15.
Na świadectwach, dyplomach i w arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:
1)
w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III gimnazjum:
a)
"III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,
b)
"III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment" - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego na poziomie szkoły podstawowej;
2)
w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III liceum ogólnokształcącego:
a)
"IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,
b)
"IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,
c)
"IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym,
d)
"IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.
§ 16.
1.
Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.
2.
Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu należy umieścić adnotację "Dokonano sprostowania", czytelny podpis dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz datę i pieczęć urzędową.
3.
Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.
4.
Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów oraz dyplomów i ich duplikatów. Świadectwo ukończenia szkoły i jego duplikat lub dyplom i jego duplikat zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.
§ 17.
1.
Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie ukończenia szkoły lub dyplomie, a także w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.
2.
W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska", datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska, aktualnego odpisu aktu urodzenia albo orzeczenia sądowego.
§ 18.
1.
W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu.
2.
Szkoła sporządza duplikat świadectwa lub dyplomu na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.
3.
Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub dyplomu. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub dyplomu, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.
4.
Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa lub dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu, a w przypadku braku takiego formularza na przygotowanym przez szkołę formularzu odzwierciedlającym przebieg nauki na odpowiednim etapie edukacyjnym.
5.
Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa lub dyplomu, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6.
Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
7.
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.
8.
Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7, wydaje zaświadczenie o braku możliwości wystawienia duplikatu świadectwa lub dyplomu.
9.
Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, z tym że duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.
§ 19.
1.
Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego.
2.
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.
§ 20.
1.
Uczeń przyjęty do szkoły realizującej kształcenie ogólne otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
2.
Uczeń szkoły niewymienionej w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców.
3.
W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.
§ 21.
1.
Legalizacji świadectw, dyplomów, indeksów lub poświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 3, wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, indeksie lub poświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 3:
1)
klauzuli w brzmieniu "Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, indeksu, poświadczenia)";
2)
podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3, oraz pieczęci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wyraźny;
3)
pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;
4)
nazwy miejscowości i daty dokonania legalizacji.
3.
Przedłożone do legalizacji wielostronicowe świadectwa, dyplomy i indeksy powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplomu lub indeksu.
§ 22.
Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3, oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
§ 23.
1.
Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół.
2.
Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.
§ 24.
1.
Arkusze ocen założone na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.
2.
Od roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów realizujących ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 785) stosuje się arkusze ocen według wzorów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 25.
Dla uczniów realizujących ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 262) stosuje się świadectwa według dotychczasowych wzorów do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.
§ 26.
Indeksy wydane na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.
§ 27.
1.
Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do dnia 30 września 2016 r.
2.
Szkoła, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymienia legitymację szkolną dla ucznia niepełnosprawnego wydaną na druku według dotychczasowego wzoru na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru i nie podlega opłacie.
§ 28.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1668).
§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych
Załącznik 2 Wzory
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel