Dz.U.19..1737
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
(Dz.U. z dnia 11 września 2019 r.)

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1-4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3-5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3)
skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
2.
Rozporządzenie określa również sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);
3)
szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy - Prawo oświatowe; 
4)
dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć również osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego;
5)
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej oraz świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiednio klasy VI lub VIII szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
6)
świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
§ 3.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe:
1)
wynik przedstawiony w procentach z: 
a)
języka polskiego,
b)
matematyki
-
mnoży się przez 0,3;
2)
wynik przedstawiony w procentach z:
a)
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,
b)
języka obcego nowożytnego
-
mnoży się przez 0,2.
§ 4.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
§ 5.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów.
§ 6.
1.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, za:
1)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
a)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 
b)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; 
2)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5)
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 
b)
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
2.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§ 7.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
§ 8.
1.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1)
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 30 punktów, 
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;
2)
języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
2.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
3.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
§ 9.
1.
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, a w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe - co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.
2.
Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, o których mowa w ust. 1, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.
3.
Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, nie prowadzi przedszkola lub szkoły podstawowej, w skład komisji rekrutacyjnej wchodzi nauczyciel prowadzący zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego oraz co najmniej 2 przedstawicieli organu prowadzącego.
4.
W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1)
dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
2)
osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
5.
Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji, a w przypadku nowo tworzonego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe - zmiany dokonuje dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, o którym mowa w art. 159 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.
§ 10.
1.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1)
zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1 pkt 2 i art. 140 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, lub badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 144 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;
2)
sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1;
3)
sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
4)
sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe;
5)
sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1;
6)
sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
7)
sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
2.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
3.
Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4.
Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
5.
Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6.
Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
7.
Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
§ 11.
Kurator oświaty:
1)
przekazuje gminom i dyrektorom szkół podstawowych informację o szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych, na terenie województwa;
2)
organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach, o których mowa w pkt 1.
§ 12.
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe:
1)
wynik przedstawiony w procentach z:
a)
języka polskiego, 
b)
matematyki
-
mnoży się przez 0,35;
2)
wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 3.
§ 13.
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1)
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2)
wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się 30 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 8 ust. 1.
§ 14.
W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy - Prawo oświatowe, dla absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
1)
w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, za oceny wyrażone w stopniu: 
a)
celującym - przyznaje się po 18 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów, 
c)
dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2)
za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przyznaje się 7 punktów.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel