Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.20..410
2020-03-20 Dz.U.20..492 § 1
2020-04-06 Dz.U.20..595 § 1
2020-04-09 Dz.U.20..642 § 1
2020-04-15 Dz.U.20..642 § 1
2020-04-24 Dz.U.20..742 § 1
2020-05-04 Dz.U.20..780 § 1
2020-05-06 Dz.U.20..780 § 1
2020-05-18 Dz.U.20..871 § 1
2020-05-25 Dz.U.20..871 § 1
2020-06-01 Dz.U.20..953 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z dnia 11 marca 2020 r.)

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2)
okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1;
3)
zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1.
§ 2.
1.
W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
szkół wszystkich typów;
4)
(uchylony)
5)
placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
6)
placówek artystycznych;
7)
domów wczasów dziecięcych;
8)
kolegiów pracowników służb społecznych.
1a.
W okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1)
przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
2)
szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
3)
szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
4)
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
5)
(uchylony)
2.
Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
4)
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
5)
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
6)
przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
7)
szkół podstawowych w zakresie klas I–III oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej;
8)
branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.
2a.
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej.
2b.
Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2c.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2a i 2b, rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).
2d.
W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia, obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
§ 3.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1)
w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;
2)
w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę, z wyłączeniem:
a)
praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2f,
b)
zajęć praktycznych dla uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych, o których mowa w pkt 2b,
c)
(uchylony)
d)
staży uczniowskich, o których mowa w pkt 2d,
e)
zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, o których mowa w pkt 2g,
f)
zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III techników, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o których mowa w pkt 2h;
2a)
od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2b)
od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2c)
(uchylony)
2d)
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2e)
(uchylony)
2f)
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2g)
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. e, przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2h)
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. f, przez uczniów klas III techników po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
3)
w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.;
4)
od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;
5)
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
6)
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
7)
od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, o których mowa w pkt 5 i 6.
§ 3a.
1.
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 3 pkt 2–2h i 4–7
2.
W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3.
W okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1a, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 3 pkt 2–2h i 4–7. Przepis ust. 2 stosuje się.
3a.
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku uczniów, o których mowa w § 2 ust. 2a, dyrektor szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej zapewnia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 2.
3b.
Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci, o których mowa w § 2 ust. 2b, dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej zapewnia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 2.
4.
W okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.
§ 3b.
1.
W przypadku szkół artystycznych dopuszcza się możliwość:
1)
realizacji w sposób bezpośredni zajęć dydaktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu dyplomowego, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej;
2)
w przypadku uczniów szkół muzycznych – udostępnienia sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu:
a)
przygotowanie do egzaminu dyplomowego,
b)
przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz uczelni artystycznej;
3)
w przypadku uczniów szkół plastycznych – udostępnienia pracowni plastycznych w celu przygotowania i wykonania pracy dyplomowej.
2.
W przypadku publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz w internatach prowadzonych przez szkoły artystyczne dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów, o których mowa w ust. 1.
§ 4.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 i § 3, oraz nieuczęszczanie dziecka lub ucznia odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej w zakresie klas I–III i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola, szkoły lub placówki w rozumieniu odpowiednio art. 4 lub art. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
§ 4a.
1.
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 3, oraz jeżeli jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.
2.
W okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1a, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 3, oraz jeżeli jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.
§ 4b.
Przepisy § 3a–4a stosuje się również do jednostek systemu oświaty:
1)
których działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2)
(uchylony)
§ 4c.
Przepis § 3a stosuje się również do wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) i nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
§ 4d.
Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, § 3 pkt 2a–2h i 4–7 oraz § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych w zakresie klas I–III i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej, szkół policealnych w zakresie semestrów programowo najwyższych oraz branżowych szkół I stopnia w zakresie klas programowo najwyższych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Słowa kluczowe:
oświata

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel