Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.97.12.67
1997-03-15 Dz.U.97.18.102 § 1
2010-03-01 Dz.U.09.218.1696 § 1
2015-01-30 Dz.U.15..109 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spetniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
(Dz.U. z dnia 10 lutego 1997 r.)

Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. § 1 zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
1.
Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zwani dalej "organizatorami wypoczynku", są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.
2.
Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku.
§ 2.
Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§ 3.
1.
 1. § 3 ust. 1 uchylony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
(uchylony)
2.
Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej.
3.
W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.
4.
Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenieliczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
§ 4.
Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wypoczynku.
§ 5.
Pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku, finansowanych z budżetu państwa, mają dzieci:
1)
będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych,
2)
z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
3)
z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
§ 6.
 1. § 6 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego:
1)
dane dotyczące organizatora wypoczynku,
2)
informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,
3)
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,
4)
informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,
5)
informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,
6)
w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.
2.
Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, organizator wypoczynku dołącza:
1)
w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) - kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia,
2)
w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
a)
szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
b)
kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych,
3)
w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami:
a)
szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów,
b)
kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.
3.
W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników, organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.
§ 6a.
 1. § 6a dodany z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, kurator oświaty niezwłocznie wzywa organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.
2.
Zgłoszenie wypoczynku poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.
§ 6b.
 1. § 6b dodany z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.
2.
Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, o którym mowa w ust. 1, przesyła kuratorowi oświaty, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wraz z załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2, nie ujawniając:
1)
w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru PESEL,
2)
danych dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku zawartych w części A.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
3)
danych zawartych w części A.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
4)
danych dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku oraz danych dotyczących wychowawców, zawartych w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§ 6c.
 1. § 6c dodany z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, o którym mowa w § 6b ust. 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie następujących danych:
1)
w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła, placówka, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, nazwy organizatora wypoczynku i jego danych teleadresowych (adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo),
2)
w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo), z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Kurator oświaty ujawnia imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe (adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej) na pisemny wniosek zainteresowanych.
3.
Dane zawarte w publicznej bazie danych, o której mowa w ust. 1, oraz zasobach informatycznych kuratorów oświaty i służb, o których mowa w § 6b ust. 2, są usuwane corocznie w dniach 30 września i 31 marca odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych.
§ 6d.
 1. § 6d dodany z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o którym mowa § 6 ust. 1 i 3, lub załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2.
§ 7.
1.
Organy prowadzące szkoły lub dyrektorzy szkół upoważnieni przez te organy mogą udostępniać na potrzeby placówek wypoczynku obiekty szkolne oraz urządzenia i tereny.
2.
Zasady i warunki użytkowania obiektów szkolnych oraz urządzeń i terenów ustalane są w formie umowy pomiędzy ich dysponentem a organizatorem wypoczynku.
§ 8.
1.
 1. § 8 ust. 1 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
2.
Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.
§ 9.
1.
 1. § 9 ust. 1 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku.
2.
Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.
3.
Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy.
4.
W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
5.
 1. § 9 ust. 5 zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku dostęp do opieki medycznej.
§ 10.
 1. § 10 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
Uczestnicy wypoczynku, w celu wzięcia udziału w wypoczynku, składają organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne.
2.
Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 11.
 1. § 11 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
 1. § 11 ust. 1 zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1)
spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
ukończyła 18 lat;
3)
posiada wykształcenie co najmniej średnie;
4)
ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5)
posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.
1a.
 1. § 11 ust. 1a dodany z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
1b.
 1. § 11 ust. 1b dodany z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
1c.
 1. § 11 ust. 1c dodany z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
2.
 1. § 11 ust. 2 uchylony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
(uchylony)
3.
 1. § 11 ust. 3 uchylony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
(uchylony)
4.
Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:
1)
kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji,
3)
ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
4)
kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,
5)
zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),
6)
zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
7)
informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
8)
zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
9)
przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.
§ 12.
 1. § 12 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
 1. § 12 ust. 1 zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1)
spełnia warunki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3;
2)
ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
1a.
 1. § 12 ust. 1a zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Warunek, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
1b.
 1. § 12 ust. 1b zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu.
2.
 1. § 12 ust. 2 uchylony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
(uchylony)
3.
 1. § 12 ust. 3 uchylony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
(uchylony)
4.
Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
1)
zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
2)
prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
3)
opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,
4)
organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
5)
sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
6)
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,
7)
prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
§ 12a.
 1. § 12a dodany z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.
§ 13.
Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.
§ 14.
1.
Kursy na kierownika lub wychowawcę wypoczynku mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Program kursów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
3.
Kursy, o których mowa w ust. 1, kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu, zwanym dalej "egzaminem".
4.
Za organizację i przeprowadzenie egzaminu odpowiadają organizatorzy kursów, o których mowa w ust. 1.
5.
Organizatorzy kursów, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeprowadzania egzaminu sprawdzają tożsamość zdających na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
6.
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.
7.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
8.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 15.
 1. § 15 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.
§ 16.
 1. § 16 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
1.
W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub - w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu - zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.
2.
Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.
§ 17.
 1. § 17 uchylony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
(uchylony)
§ 18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. Nr 67, poz. 323 i z 1994 r. Nr 101, poz. 494).
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1997 r.
Załącznik 1 Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Załącznik 2 Formularz zgłoszenia wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Załącznik 3 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
 1. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Załącznik 4 Program kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku
 1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 15 marca 1997 r. przez § 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U.97.18.102)
 2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
 3. Załącznik 4 zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109) 
Załącznik 5 Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
 2. Załącznik 5 zmieniony z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Załącznik 6 Dziennik zajęć
 1. Załącznik 6 dodany z dniem 1 marca 2010 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.09.218.1696)
Załącznik 7 Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku
 1. Załącznik 7 dodany z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Załącznik 8 Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku
 1. Załącznik 8 dodany z dniem 30 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (2015.109)
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel