Dz.U.14..1934
rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji1)
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2014 r.)
Na podstawie art. 46f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Określa się wzory zgłoszeń:
1)
powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).
Załącznik 1 Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji
Załącznik 2 Zgłoszenie odwołania administratora
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel