O jakich zmianach od 1 września musi wiedzieć nauczyciel

Dodano: 3 września 2018
Dokument archiwalny
1c70544dc63f1ee6e4675f07295b8b74402c007f-xlarge

Z początkiem roku szkolnego 2018/2019 weszło w życie kilka istotnych dla nauczycieli zmian w prawie oświatowym. Dotyczą one głównie Karty Nauczyciela, ale nie tylko. Przedstawiamy praktyczną tabelę ze zmianami, a także artykuły, w których szczegółowo można się o nich dowiedzieć.

Zmiany prawne od 1 września 2018 r.

Tu przeczytasz więcej

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Główne zmiany w nowych przepisach to wydłużone okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:

 • staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał rok i 9 miesięcy.
 • z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wprowadzono możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w przypadku otrzymania oceny wyróżniającej w przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego legitymującego się wyróżniającą oceną pracy – może on rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu.

Dla nauczyciela stażysty wprowadzono egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego (zamiast rozmowy).

Warto pamiętać, że dotychczasowe przepisy stosujemy do:

 • postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2018 r.,
 • dokonywania oceny dorobku zawodowego oraz do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,

dokonywania oceny dorobku zawodowego oraz do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, w przypadku nauczyciela stażysty, który 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018.

Zmiany dotyczą: art. 9d ust. 4, 4a, art. 9g ust. 1, 3, 5 i 8  Karty Nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli – poznaj zmiany od 1 września 2018

 

Kontynuacja stażu rozpoczętego w roku szkolnym 2017/2018 – na starych czy nowych zasadach

 

OCENA PRACY

Ocena dorobku zawodowego została zastąpiona oceną pracy, która dokonywana będzie w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania według następującej skali ocen:

 • wyróżniająca,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • negatywna.

Wprowadzono nowe terminy dokonywania oceny pracy, zgodnie z którymi dokonuje się ich:

 • co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
 • po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
 • po zakończeniu dodatkowego stażu.

Dyrektor (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych) ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.

Zmiany dotyczą: art. 6a ust. 1, 1d, 4, 5, 10a, 10b, 10c, 14 i 16 Karty Nauczyciela.

Zasady oceny pracy nauczycieli – poznaj nowe przepisy

Poznaj przykładowe wskaźniki oceny pracy nauczycieli

Przykładowy regulamin oceny pracy

Ocena pracy nauczycieli na nowo

 

LIKWIDACJA STANOWISKA ASYSTENTA NAUCZYCIELA

Z ustawy Prawo oświatowe zostaną uchylone regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta 1 września 2018 r. mogą dalej je zajmować do 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany dotyczą: art. 143 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela do 2020 r.

 

NAWIĄZANIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 • w ramach zmian w stosunku pracy zniesiono możliwość przeniesienia nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody poprzez uchylenie art. 19 Karty Nauczyciela,
 • w ramach zmian dotyczących rozwiązywania stosunku pracy poprzez art. 23 ust. 1 pkt 2 KN wprowadzono zmianę w zasadach rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, uchylono również art. 27 ust. 2 ujednolicając zasady rozwiązywania stosunku pracy z ww. przyczyny,
 • umowę z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole nawiązuje się na 2 lata szkolne w celu odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • zniesiono wymóg przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy,
 • uregulowano zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach, placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST - nauczyciele ci będą mogli być zatrudniani tylko na podstawie umowy o pracę, a nie poprzez umowy cywilnoprawne.

Zmiany dotyczą: art. 131 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 10 ust. 2, ust. 8a, art. 10a Karty Nauczyciela.

Zatrudnianie specjalistów od 1 września – na podstawie umowy o pracę

 

WYMIAR CZASU PRACY NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza zmiany w wymiarze czasu pracy nauczycieli:

 • pensum nauczycieli posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym będzie wynosić 20 godzin w tygodniu,
 • uregulowano tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć,
 • dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale,
 • ustalono, że tygodniowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nie może przekraczać 22 godzin,
 • wprowadzono uregulowania dotyczące obniżenia wymiaru pensum nauczyciela niepełnosprawnego korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z odrębnymi przepisami.

Zmiany dotyczą: art. 42 Karty Nauczyciela.

Czas pracy specjalistów – skorzystaj z praktycznych rozwiązań

DORADZTWO ZAWODOWE

Nowe przepisy określają, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

 • preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
 • orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,
 • działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program w terminie do 31 października 2018 r.

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego do 31 października

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel