Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego do 31 października

Dodano: 31 sierpnia 2018
2213a60ce057952748c7a32ba492e452c0f548f3-xlarge

Jedną z ważniejszych zmian w obowiązującym od 1 września br. rozporządzeniu w sprawie doradztwa zawodowego jest przygotowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Dyrektor będzie miał za zadanie zatwierdzać go do końca września, ale w najbliższym roku szkolnym ma na to czas do 31 października.

Doradztwo zawodowe na 3 etapach edukacji

Nowe przepisy określają, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – w każdej placówce

Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.:

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

  • tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, oraz oddziałów, których dotyczą te działania,
  • metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych,
  • terminy realizacji działań,
  • osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,

2)  podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań

– z uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.

Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program w terminie do 31 października 2018 r.

Zakres czynności doradcy zawodowego

Rozporządzenie określa zadania doradcy zawodowego, w tym:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
  • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
  • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz koordynacja jego realizacji,
  • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie,
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
W przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem – do końca roku szkolnego 2021/2022. Osoba ta musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. W okresie przejściowym będzie więc możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz. 1675).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel