MEN: Ocena pracy nauczycieli na nowo

Dodano: 1 sierpnia 2018
ffec182e8a8177fbe275dd3031d6a240aba0ceef-xlarge

Wprowadzane zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela dotyczą kilku nowych elementów, w tym m.in. obowiązek opracowania regulaminu, który określi  wskaźniki oceny pracy.MEN przypomina o 3 ważnych zmianach w związku z wprowadzeniem nowych przepisów.

Nowe przepisy z rokiem szkolnym 2018/2019

Należy pamiętać, że 1 września br.:

  • traci moc rozporządzenie MEN z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043);
  • wchodzi w życie rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133).

3 ważne zmiany w ocenianiu

Wprowadzane zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela dotyczą kilku nowych elementów:

1)  W nowym rozporządzeniu określono szczegółowe kryteria odnoszące się do kryteriów ustawowych i uwzględniające etapy rozwoju zawodowego nauczycieli poddawanych ocenie – są one jednakowe dla wszystkich nauczycieli.

2)  Zadaniem dyrektora szkoły jest opracowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz właściwych struktur związków zawodowych. Regulamin pozwali przedstawić nauczycielom jasne zasady oceniania ich pracy.

3)  Dyrektor może skorzystać z propozycji materiałów wyjściowych do przygotowania regulaminu, umieszczonych na stronie MEN. Propozycje wskaźników można modyfikować i dostosowywać do typu szkoły, warunków pracy oraz specyfiki stanowiska pracy nauczyciela. Należy jednak pamiętać o tym, aby regulaminy nie zmieniały kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu.

Spełnianie zadań oraz obowiązków przez dyrektora szkoły, które zostały określone w art. 6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 5 i art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, ocenia i nadal będzie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Aby zrozumieć wprowadzone przepisy, zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia „Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 r.”.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel