Już niedługo legitymacje szkolne również w wersji mobilnej

Dodano: 6 sierpnia 2018
bc7c405a109963842ef57610b4087115e024fded-xlarge

Nowa forma legitymacji, czyli mLegitymacja, będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej. Podobnie jak w przypadku pozostałych form, mLegitymacja będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

Bezpieczna mLegitymacja

mLegitymacja szkolna, która będzie stanowiła jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie: zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia,  wskazywał szkołę, do której uczęszcza uczeń oraz ważność dokumentu.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e‑legitymacji, z zastrzeżeniem, że przedłużenie ważności legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

3 etapy weryfikacji

Weryfikacja mLegitymacji szkolnej będzie mogła być realizowana, zależnie od potrzeb i okoliczności – w 3 etapach:

  • Etap I – na podstawie okazania – w tym etapie uczeń na żądanie uprawnionej osoby okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoba uprawniona do kontroli będzie mogła ocenić prawdziwość mLegitymacji szkolnej m.in. na podstawie jej elementów dynamicznych (hologramu, flagi Polski.
  • Etap II – weryfikacja integralności i pochodzenia – osoba uprawniona do kontroli legitymacji, korzystając z dedykowanej aplikacji weryfikującej, pobierze na swoje uprzedzenie mobilne mLegitymację szkolną udostępnioną przez ucznia. Następnie zweryfikuje integralność i pochodzenie udostępnionej mLegitymacji szkolnej na podstawie certyfikatów, którymi ten „mDokument” będzie opatrzony.
  • Etap III – weryfikacja on-line – osoba uprawniona do weryfikacji legitymacji dokona, przy użyciu dedykowanej aplikacji weryfikującej „mDokumenty”, sprawdzenia w centralnym rejestrze utrzymywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, czy mLegitymacja szkolna ucznia nie została unieważniona przez szkołę.

Ewidencja wydanych dokumentów – nadal obowiązkowa

Szkoła wydająca mLegitymacje będzie zobowiązana do prowadzenia imiennej ewidencji wydanych dokumentów. Zastrzega się jednak, że w przypadku mLegitymacji szkolnej ewidencja taka nie będzie uwzględniała osób, którym nie nadano numeru PESEL. Wyjątek ten warunkują wymogi techniczne, których zapewnienie jest konieczne do zapewnienia bezpiecznej obsługi mobilnej wersji legitymacji szkolnej, co jednocześnie wyklucza możliwość wydawania tego typu legitymacji osobom nieposiadającym numeru PESEL.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 1 sierpnia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel