Zasady wydłużenia etapu edukacyjnego dla ucznia III klasy gimnazjum

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 9 listopada 2018
wydłużenie etapu edukacyjnego 2018/2019

Wydłużenie etapu uczniowi klasy III gimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019 jest możliwe. Czy w takiej sytuacji będzie kontynuował naukę w klasie VIII szkoły podstawowej? Sprawdź szczegóły!

Decyzja o wydłużeniu okresu nauki – do kiedy wydać

Do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum  zachowuje moc rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2012 r.  – art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.  Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 5 ust. 1-4 ww. rozporządzenia). Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzję należy podjąć – w przypadku gimnazjum - do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Bez klasyfikacji i promocji

Uczeń, któremu wydłuża się okres nauki, nie podlega klasyfikacji rocznej i nie uzyskuje promocji, a w przypadku klasy programowo najwyższej – nie kończy szkoły. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej (128 ust. 3 ww. ustawy Przepisy wprowadzające).

Kontynuacja nauki

Konsekwencją nauki w klasie VIII szkoły podstawowej jest również możliwość kontynuowania kształcenia w tej szkole do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

  • 20. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej,
  • 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadpodstawowej (§  4 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych).
Marzenna Czarnocka
Dodano: 9 listopada 2018

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel