Zmiany w urlopach wypoczynkowych nauczycieli od 1 stycznia 2018 r.

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 11 grudnia 2017
Urlop nauczyciela od stycznia 2018 r.

Od nowego roku m.in. rozszerzony zostanie katalog okoliczności uprawniających nauczycieli do urlopu uzupełniającego. Sprawdź wszystkie zmiany w urlopach wypoczynkowych.

Urlop nauczyciela pracującego w różnych typach placówek

Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej.O wymiarze urlopu i zasadach korzystania z niego zdecyduje to, w której z placówek nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć. W przypadku gdy nauczyciel będzie realizował równą liczbę godzin zajęć w obu placówkach, urlop wypoczynkowy ma przysługiwać w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania.

Pensum nauczyciela realizującego obowiązki zarówno w szkole feryjnej, jak i placówce nieferyjnej powinno zostać określone na podstawie uchwały organu prowadzącego (tzw. pensum łączone). Zasady ustalania pensum łączonego będą określone wprost w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.

Urlop uzupełniający

Od 1 stycznia 2018 r. urlop uzupełniający będzie przysługiwał także w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu dla poratowania zdrowia (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych

Do Karty Nauczyciela wprowadzono zasady przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych. Od 1 stycznia 2018 r. jeżeli nauczyciel nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 • czasowej niezdolności d pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia

urlop wypoczynkowy ulegnie przesunięciu na termin późniejszy.

Jeżeli nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w części z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

urlopu wypoczynkowego trzeba będzie udzielić w terminie późniejszym.

Powyższe zasady będą dotyczyć także urlopu wypoczynkowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach feryjnych.

Urlop dla dyrektora szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. :

 • dyrektor szkoły,
 • wicedyrektor szkoły,
 • nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole,
 • nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

będą mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela).

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zarówno w szkole, jak i przedszkolu, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych.

Jeżeli dyrektor lub wicedyrektor do 31 grudnia 2017 r. nie wykorzysta urlopu uzupełniającego, do którego nabył prawo w związku z przypadającą w okresie ferii nieobecnością z powodu:

 • niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego,
 • wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub
 • prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów za zgodą organu prowadzącego

urlopu tego udziela się na dotychczasowych zasadach (art. 140 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

Osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole, które nabyły prawo do urlopu uzupełniającego i nie wykorzystały go do dnia 31 grudnia 2017 r., skorzystają z niego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni w ciągu roku szkolnego według przepisów dotychczas obowiązujących tj. w dniach kalendarzowych.

 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) - art. 76, art. 140.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) – art. 64, art. 66, art. 66a (w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.).
Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl
Dodano: 11 grudnia 2017

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel