Zmiany w kształceniu według indywidualnego programu lub toku nauki

Dodano: 15 czerwca 2017
Zmiany w nauczaniu indywidualnym

Ukazał się projekt rozporządzenia określający kwestie związane z kształceniem uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki. Zakłada on m.in., że uczeń będzie mógł realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.

Indywidualny program

Zgodnie z projektem rozporządzenia kształcenie na podstawie indywidualnego programu odbywać się będzie w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć. Program będzie opracowywał nauczyciel prowadzący te zajęcia, które mają być realizowane na podstawie indywidualnego programu, ale może być on także przygotowany poza szkołą, z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, a także samego ucznia.

Indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań edukacyjnych, które wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania.

Indywidualny tok nauki

Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, która ma na celu umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym ukończenie poszczególnych etapów kształcenia w przyspieszonym trybie i krótszym czasie. Indywidualny tok nauki może odbywać się według programu nauczania, który jest obowiązujący w danej szkole, lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia – obydwie formy kształcenia mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie. Według projektu rozporządzenia uczeń będzie mógł realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu jednej, dwóch, lub większej liczby klas i będzie mógł być klasyfikowany i promowany w trakcie trwania całego roku szkolnego. Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki, jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

Potrzebna zgoda dyrektora

Uczeń może kształcić się na podstawie indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki, jeżeli uzyska zezwolenie dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek: zainteresowanego ucznia (niepełnoletniego – za zgodą rodziców), rodziców, wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców oraz pełnoletniego ucznia. Udzielając zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły wyznacza uczniowi  nauczyciela – opiekuna, określając jego obowiązki.

W przypadku wniosku o indywidualny tok nauki przewidującego realizowanie w ciągu jednego roku programu nauczania więcej niż dwóch klas, wymagane jest również uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.

W projekcie zaproponowano, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania.

W odniesieniu do dotychczasowych szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

 
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (projekt z 31 maja 2017 r.).
 
Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel