Wychowanie do życia w rodzinie od nowego roku szkolnego

Dodano: 14 czerwca 2017
Wychowanie do życia w rodzinie

Od września wchodzi kilka zmian dotyczących zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Są one podyktowane zmianami w podstawie programowej oraz nowym systemem szkolnym.

Kilka zmian w treści

Co się zmienia:

  • zastąpienie określenia „działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły” nowym określeniem „zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły”, zgodnie z terminologią stosowaną w nowej podstawie programowej,
  • usunięcie określenia „szkolny plan nauczania”, gdyż nie występuje ono w ustawie Prawo oświatowe ani w nowym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania,
  • usunięcie określenia „prawni opiekunowie”, ponieważ ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą.

W okresie wdrażania reformy systemu oświaty w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu sposób nauczania Wychowania do życia w rodzinie określają dotychczasowe przepisy.

Realizacja zajęć w klasach

Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w:

  • szkole podstawowej w klasach IV–VIII,
  • klasach I–III liceum ogólnokształcącego,
  • klasach I–III technikum,
  • branżowej szkole I stopnia.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przewiduje się organizacji takich zajęć – uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, w której przewidziano treści związane z przygotowaniem do życia w rodzinie w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. poz. 1117).
Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel