Dofinansowanie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Dodano: 7 czerwca 2017
Dofinansowanie zakupu podręczników

Dowiedz się, kogo obejmie pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2017/2018.

Jak można ubiegać się o pomoc?

Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Kogo obejmuje pomoc, a kogo nie?

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 obejmie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub
  • do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego;
  • w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Dofinansowanie nie należy się uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018doszkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 30 maja 2017 r.).
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” (projekt z 30 maja 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel