Zmiany w pracy nauczycieli – projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Dodano: 1 czerwca 2017
Zmiany w Karcie Nauczyciela

30 maja ukazał się projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzający wiele zmian do Karty Nauczyciela. Sprawdź, co przygotował MEN!

Ujednolicenie pensum dla nauczycieli

W projekcie określony został tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego – po zmianach będzie wynosił on 22 godziny. Dodatkowo pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym będzie wynosiło 20 godzin.

Zmiana nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dyrektor i zastępca dyrektora bez godzin ponadwymiarowych

Projekt zakłada ograniczenie przydzielania godzin ponadwymiarowych dyrektorowi szkoły, jego zastępcy oraz innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze – z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela

Powiązano ścieżkę awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależniono jej długość od jakości pracy nauczyciela. Ocena pracy będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego. Wprowadzone zostaną obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela również po zakończeniu ścieżki awansu zawodowego – co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, będzie jednak możliwość jej skrócenia lub wydłużenia – będzie to uzależnione od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie.

Nauczyciele kontraktowi i mianowani, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będą mogli rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

Wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. 

Umowa o pracę w placówkach niepublicznych

W publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Urlop dla poratowania zdrowia

Projekt zakłada zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowiao jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Wprowadzono także możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu udzielał będzie dyrektor szkoły na podstawie potwierdzonego skierowania.

Zmiana sposobu wynagradzania

Dotychczasowy zapis w art. 39 ust 3 KN mówiący o wypłacaniu wynagrodzenia nauczycielowi z góry w pierwszym dniu miesiąca zastąpiono w projekcie zapisem: Wynagrodzenie wypłaca się nauczycielowi miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca.

Do 30 czerwca trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Źródło: Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (projekt z 30 maja 2017 r.), Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Opracowanie: Paulina Stanek

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel