Zmiany w IPET – nowe rozporządzenie od września 2018 r.

Dodano: 30 sierpnia 2017
Dokument archiwalny
Uczeń niepełnosprawny

Poznaj zmiany w organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, które wchodzą od nowego roku szkolnego.

8 najważniejszych zmian w nowym rozporządzeniu

1) Wiek ucznia w szkole – uczeń w szkole podstawowej będzie mógł się uczyć do 20. roku życia, a nie jak dotychczas do 18 lat, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej – do 24. roku życia,

2) Zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakres okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, jak dotychczas – w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego albo 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) Wskazanie, że w skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wchodzą wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

4) Wskazanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji jako zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniami niesłyszącymi, z afazją lub autyzmem.

5) Zobowiązanie zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż raz w semestrze – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

6) Zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu,

Pobierz przykładowe wzory IPET:

  • Dla ucznia z autyzmem >>
  • Dla ucznia słabosłyszącego >>
  • Dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim >>
  • Dla ucznia słabowidzącego >>

7) Zatrudnianie pomocy nauczyciela – w przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

8) Określenie zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do 30 września 2017 r.

Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel