Dokumentowanie przebiegu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 21 grudnia 2017
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zgodnie z § 13 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, przebieg działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie lub zespole w danym roku szkolnym jest dokumentowany w dzienniku zajęć punktu lub zespołu.

Konieczna dokumentacja

W dzienniku zajęć punktu lub zespołu wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu lub zespołu. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć punktu lub zespołu przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w danym dniu.

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego stosuje sią przepisy art. 13 ust. 6 tej ustawy, zgodnie z którymi niepubliczna forma wychowania przedszkolnego musi realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci, systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

Jednocześnie z celu wychowania przedszkolnego i zadań związanych z realizacją podstawy programowej  wynika obowiązek wsparcia całościowego rozwoju dziecka tak, by było przygotowane do podjęcia nauki w szkole, co oznacza, że również w innej formie wychowania przedszkolnego obowiązkowe jest zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony (zadania przedszkola pkt 4).

Przepisy zobowiązują również inne formy wychowania przedszkolnego do stosowania przepisów dotyczących edukacji dzieci z niepełnosprawnością oraz objętych rocznym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym (art. 177 w związku z art. 127 ust. 1–3 ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2, tj. rozporządzenie w sprawie warunków organizacji kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych).

W związku z tym w punkcie przedszkolnym konieczna jest dokumentacja:

 • program wychowania przedszkolnego,
 • dziennik zajęć punktu,
 • obserwacje pedagogiczne,
 • diagnozy przedszkolne i informacje o gotowości szkolnej,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dokumentacja wsparcia udzielanego dzieciom, w tym w formie np. zajęć rewalidacyjnych, innych zajęć.

Dokumentowanie wczesnego wspomagania dziecka

W przypadku organizacji wczesnego wspomagania w punkcie powinna być prowadzona dokumentacja dotycząca prowadzenia tych zajęć, w tym realizacji zadań zespołu wczesnego wspomagania:

1. dokumentacja potwierdzająca ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
2. dokumentacja współpracy z:

  • przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
  • podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
  • ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem", z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4. ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania (§ 3 rozporządzenia w sprawie wczesnego wspomagania).

Arkusz obserwacji dziecka

Zgodnie z §  4 rozporządzenia w sprawie wczesnego wspomagania, zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

 1. imię i nazwisko dziecka;
 2. numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;
 3. ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
 4. ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
 5. informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

Zawartość programu określono w § 5 rozporządzenia.

Nadzór pedagogiczny w niepublicznym punkcie przedszkolnym

W odniesieniu do nadzoru pedagogicznego zastosowanie mają przepisy art. 61 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym w odniesieniu do innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy art. 44 ust. 1 i 2, art. 55 i art. 56 oraz przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. W punkcie przedszkolnym należy prowadzić dokumentację działań podlegających nadzorowi kuratora, w tym:

 • posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;
 • realizacja podstawy programowej,
 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

W niepublicznych placówkach nie mają zastosowania przepisy § 22-24 i § 34 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Natomiast działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza podlega nadzorowi i kontroli.

Dodano: 21 grudnia 2017

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel