Zmiany w szkolnictwie branżowym już pewne

Dodano: 6 grudnia 2018
zmiany w szkolnictwie zawodowym 2018

Już niedługo wejdzie w życie ustawa  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. wiele zmian dotyczących kształcenia w zawodach, w tym np. wprowadzenie stażu uczniowskiego czy zmiany w egzaminie zawodowym. Sprawdzamy, co się zmieni!

13 nowych rozwiązań

Wprowadzone rozwiązania dotyczą:

1)  Organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, oraz warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie.

2)  Modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów.

3)  Wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.

4) Wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców.

5)  Umożliwienia organizacji krótszych form kursowych.

6) Wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego.

7) Możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach.

8)  Dla nauczycieli kształcenia zawodowego wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych.

9)  Zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia.

10)  Zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

11)  Ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo).

12)  Organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

13)  Zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Nowość! Staż uczniowski

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Będzie się on odbywał w rzeczywistych warunkach pracy, a w jego trakcie uczeń zrealizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu. Szczegóły będzie określać zawierana na piśmie umowa o staż uczniowski, a sam staż będzie odpłatny.

Obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli zawodu będą regularnie podnoszone. Ustawa wprowadzi obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców. Nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży.

Usprawnienie i zwiększenie efektywności egzaminów zawodowych

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego – to kolejna zmiana w nowej ustawie. Dotychczas przystąpienie do egzaminu nie było obligatoryjne.

Zwiększona subwencja oświatowa 

Samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji w drodze obwieszczenia. Wprowadzone zostanie również nowe kryterium do podziału subwencji polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2019 r. prognoza zostanie ogłoszona nie później niż do 31 marca 2019 r.

Przepisy przejściowe

Ustawa zawiera obszerne przepisy przejściowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań. Wchodzi w życie od 1 września 2019 r. – z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 170 pkt 1–9.

Tekst ustawy można sprawdzić tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel