Umowy nauczycieli w placówkach niepublicznych, zatrudnianie stażysty - zmiany od 2018 r.

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 5 października 2017
Umowa o pracę w placówce niepublicznej

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli na podstawie umowy o pracę. Poznaj planowane zmiany zawarte w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zmiany od stycznia 2018 r.

  • Chorowanie bez ryzyka utraty pracy

Aktualnie nauczyciel, który jest niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 182 dni, zostaje zwolniony z pracy, chyba że uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. W sumie nieobecność w pracy może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy i 182 dni. Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor rozwiąże z nauczycielem stosunek pracy w razie:

– czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni – za wyjątkiem pkt 2;

– czasowej niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w okresie ciąży, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 270 dni.

Powyższe okresy mogą zostać wydłużone o kolejne 12 miesięcy w przypadku uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 1 pkt 2 projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Powyższe zasady będą dotyczyły także nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tym samym zostanie zrównany okres możliwej niezdolności do pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę (planowane uchylenie art. 27 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. będą czasowo niezdolni do pracy z powodu choroby, a okres tej niezdolności przekracza 182 dni, będą podlegali przepisom dotychczasowym. Oznacza to, że zostaną zwolnieni po roku nieobecności w pracy, ewentualnie po dwóch latach, jeżeli zostanie im udzielony urlop dla poratowania zdrowia (art. 131 ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela w zw. z art. 27 ust. 2 obowiązującej Karty Nauczyciela).

  • Brak możliwości przeniesienia nauczyciela bez jego zgody

Z Karty Nauczyciela ma także zniknąć przepis, który umożliwia przeniesienie nauczyciela do innej placówki bez jego zgody na okres nie dłuższy niż 3 lata (obowiązujący art. 19 Karty Nauczyciela). Niezmienione pozostaną jednak przepisy umożliwiające przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub za jego zgodą (obowiązujący art. 18 Karty Nauczyciela).

W przypadku nauczycieli, którzy zostali przeniesieni do innej szkoły w trybie art. 19 Karty Nauczyciela, przepis ten będzie stosowany w dotychczasowym brzmieniu do końca okresu, na który zostali przeniesieni (art. 130 ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela).

  • Obowiązek zwiększenia wymiaru etatu po ograniczeniu zatrudnienia

Obecnie nauczyciel, który zgodził się na ograniczenie zatrudnienia, nie może żądać przywrócenia utraconych godzin nawet jeśli po naborze okaże się, że byłoby to możliwe. Do Karty Nauczyciela ma zostać wprowadzony obowiązek zwiększenia wymiaru etatu nauczycielowi, który zgodził się na ograniczenie zatrudnienia, jeżeli powstanie ku temu możliwość.  Zmiana stanowiska pracy w tym trybie – w ramach posiadanych kwalifikacji – będzie wymagała zgody nauczyciela (art. 22 ust. 2b projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Zmiany od 1 września 2018 r.

  • Umowa o pracę w placówkach niepublicznych

Od 1 września 2018 r. nauczyciele:

a) publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

b) przedszkoli niepublicznych, niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

mają być obowiązkowo zatrudniani na podstawie umowy o pracę według przepisów Kodeksu pracy.

  • Zatrudnienie stażysty na 2 lata szkolne

W związku z przedłużeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do roku i 9 miesięcy, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy będzie nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujących 2 lata szkolne w celu odbycia stażu. W przypadku konieczności odbycia dodatkowego stażu z nauczycielem stażystą będzie można nawiązać stosunek pracy na kolejny rok szkolny (art. 10 ust. 2 projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

  • Ponowne zatrudnienie w szkole bez informacji z KRK

Tak jak obecnie nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy będzie musiał potwierdzić informacją z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy z nauczycielem nawiązywany jest kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia: rozwiązania poprzedniego stosunku pracy albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy w związku z zakończeniem stanu nieczynnego (art. 10 ust. 8a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Źródło:

Źródło:

  • Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 9.09.2017 r., wersja przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 12.09.2017 r. – art. 76.
Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl
Dodano: 5 października 2017

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel