Projekt Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Dodano: 5 lipca 2017
Zmiany w w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Od nowego roku szkolnego nastąpią zmiany w wydawaniu orzeczeń i opinii. Sprawdź, co się zmieni!

13 najważniejszych zmian

Projekt z 30 czerwca 2017 r. przewiduje wiele doprecyzowań i zmian. Sprawdź, co zmieni się w niektórych obszarach:

1) Właściwość zespołów orzekających

W projektowanych przepisach dookreślono, że zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania poradni.

2) Organizacja pracy zespołu orzekającego

Rozporządzenie wprowadza możliwość, na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka, udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym m.in. nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, uczniem lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, asystentów nauczycieli, pomocy nauczycieli.

3) Wnioskowanie o wydanie opinii i/lub orzeczenia

Wnioski o wydanie orzeczenia lub opinii będzie można składać zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.

4) Treść wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii oraz dołączana dokumentacja

Projekt zakłada, że wniosek będzie zawierał także numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka lub ucznia, którego dotyczy. Ponadto wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii będzie zawierał także m.in. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Praca zespołu orzekającego

W informacji o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia należało będzie wskazać nie tylko problemy, lecz także mocne strony dziecka.

6) Wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci i młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki

W projekcie wprowadzono regulacje wskazujące na konieczność uwzględniania w przeprowadzanych badaniach diagnostycznych ich odmienności kulturowej lub komunikacyjnej.

7) Opracowanie orzeczenia lub opinii

Projekt rozporządzenia przewiduje, że z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół będzie zawierał w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem. Orzeczenie i opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.

8) Terminy wydawania orzeczeń i opinii

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9) Treść orzeczeń i opinii

Obok diagnozy funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniającej określenie potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie, orzeczenie to powinno określać okres, w jakim zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego, a także zalecane warunki umożliwiające zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w tym m.in. warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności. Orzeczenie powinno określać ponadto zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne. W zależności od potrzeb dziecka niepełnosprawnego zespół powinien również określić niezbędny sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.

10) Okres, na jaki wydaje się orzeczenie

Zgodnie z projektowaną zmianą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

11) Nieuwzględnienie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii

W projektowanych przepisach doprecyzowano, że w przypadku gdy zespół nie uwzględni wniosku o wydanie orzeczenia, wydając odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, poradnia wydaje jednocześnie, w zależności od potrzeb, opinię wskazującą zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku, uczniowi lub uczestnikowi zajęć oraz jego rodzicom odpowiednio przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, do której dziecko, uczeń lub uczestnik zajęć uczęszcza, oraz przez poradnię.

12) Termin przekazania orzeczenia lub opinii

Projektowane regulacje przewidują skrócenie terminu przekazania orzeczenia lub opinii, którą przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia albo opinii.

13) Odwołanie od orzeczenia

Kurator oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, dokonując szczegółowej analizy akt sprawy oraz  zasięgając, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (projekt z 30 czerwca 2017 r.).

Opracowanie: Paulina Stanek

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel