Ocena pracy nauczyciela po nowemu

Dodano: 28 marca 2018
Ocena pracy nauczyciela po nowemu

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Sprawdź, co proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kryteria oceny

Określono kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

  • 8 kryteriów dla nauczyciela stażysty;
  • 13 kryteriów dla nauczyciela kontraktowego;
  • 18 kryteriów dla nauczyciela mianowanego
  • 21 kryteriów dla nauczyciela dyplomowanego oraz 2 spośród 4 do wyboru.

Dodatkowym kryterium dla wszystkich nauczycieli, którzy zakończyli staż, ma być stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ocena pracy nauczyciela ma polegać na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów, które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu zawodowego, przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie ustalonym przez dyrektora placówki na podstawie art. 6a ust 14 Karty Nauczyciela.

W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela na poziomie:

1) nie mniejszym niż 95% – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie mniejszym niż 80% – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Karta oceny pracy nauczyciela

W stosunku do dotychczasowych regulacji sprecyzowano, że karta oceny pracy ma zawierać uzasadnienie oceny pracy, obejmujące odniesienie się do spełnienia przez nauczyciela poszczególnych jej kryteriów. Do karty oceny pracy dołączone będą  opinie wydawane na temat pracy nauczyciela i dyrektora.  Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny pracy, natomiast odpis karty oceny wraz z oryginalnymi załącznikami włączony zostanie do akt osobowych nauczyciela.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela

W trybie odwoławczym od oceny pracy nauczyciela propozycją jest wprowadzenie obowiązku wysłuchania przez zespół oceniający nauczyciela, który wniósł odwołanie. Niestawienie się nauczyciela nie wstrzyma jednak rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego będzie mogło polegać na:

  • podtrzymaniu oceny pracy;
  • uchyleniu oceny pracy i ustaleniu nowej oceny;
    lub
  • uchyleniu oceny pracy i przekazaniu sprawy do ponownego jej ustalenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 19 marca 2018 r.).
Opracowanie: Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel