Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Dodano: 5 lutego 2018
Podstawa programowa

Podpisane zostało Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020. Sprawdź, co przewiduje i jak wygląda liczba godzin zajęć edukacyjnych.

Nowa podstawa od roku szkolnego 2019/2020

Nowa podstawa będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

 • 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 5-letniego technikum,
 • 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Podstawa programowa uwzględnia:

 • powrót do spiralnego układu treści nauczania ‒ w rozumieniu powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania,
 • wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych,
 • zastąpienie, idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych),
 • wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez system dający szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, jak również kształcenie dwujęzyczne (począwszy od klasy VII szkoły podstawowej),
 • szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów,
 • ustalenie takiego zakresu treści nauczania, który biorąc pod uwagę przewidzianą w projektowanych zmianach przepisów określających ramowy plan nauczania dla szkoły ponadpodstawowej liczbę godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, umożliwi nauczycielom rozwijanie umiejętności uczniów takich jak praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz realizację ciekawych projektów edukacyjnych.

Ważna część wstępna do podstawy

Podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia jest poprzedzona częścią wstępną, w której określone zostały:

 • główne cele kształcenia w szkole ponadpodstawowej,
 • najważniejsze umiejętności (kluczowe kompetencje), które powinny być rozwijane w ramach kształcenia w szkole ponadpodstawowej,
 • najważniejsze zadania szkoły ponadpodstawowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej,
 • główne cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów. Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole ponadpodstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

Załącznik nr 1 obejmuje podstawę programową dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

Załącznik nr 2 obejmuje podstawę programową dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Załącznik nr 3 obejmuje podstawę programową dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

7 najważniejszych uregulowań

1)  W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki
(z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze  4 godzin tygodniowo. Jednocześnie geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka).

2)  W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

3)   Zwiększony został wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza o społeczeństwie do 8 godzin tygodniowo.

4)   Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w klasie I.

5)   W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania.

6)   W liceum i technikum możliwe jest zwiększenie przez dyrektora szkoły liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenia przez dyrektora szkoły godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7)  Przedmioty uzupełniające, tak jak dotychczas, będzie ustalał dyrektor liceum ogólnokształcącego (technikum) po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). Mogą to być różnorodne zajęcia, np. zajęcia artystyczne, prawnicze, ekonomiczne.

Został zachowany ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół. Dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży –  123 godzin (91 godzin z obecnego trzyletniego LO + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny),
 • pięcioletnie technikum –  171 godzin (133 godziny z czteroletniego technikum + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 164 godziny),
 • szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum – 59 godzin (nowy typ szkoły), czyli 59 godzin więcej,
 • szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej – 68 godzin (nowy typ szkoły), czyli 68 godzin więcej,
 • klasa wstępna przygotowująca uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceum ogólnokształcącym lub technikum – 27 godzin (nowy typ klasy tworzony za zgodą organu prowadzącego).

Należy nadmienić, że w latach szkolnych:

 • 2017/2018–2021/2022 – w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • 2017/2018–2022/2023 – w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum,
 • 2017/2018–2019/2020 – w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w rozporządzeniu MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (art. 275 ust. 2, art. 276 ust. 2 i art. 277 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw).
Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel