MEN o działaniach skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami

Dodano: 25 lipca 2018
081bba5c64320804e664a719f11dad062f6ceca3-xlarge

Minister edukacji w liście do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych poprosiła o zwrócenie szczególnej uwagi na elastyczne możliwości organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które funkcjonują od roku. Resort przy okazji wyjaśnia, na czym polegają zmiany w przepisach obowiązujących od zeszłego roku szkolnego.

Elastyczne możliwości organizacji kształcenia uczniów

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym wielu rodziców występuje do poradni o wydanie dla ich dzieci orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także o potrzebie indywidualnego nauczania. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą uzyskać kompletną i rzetelną informację dotyczącą organizacji kształcenia ich dziecka – przypomina w liście Anna Zalewska. I tak np. nie można utożsamiać indywidualnego nauczania z kształceniem specjalnym uczniów z niepełnosprawnościami, którzy powinni  uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami.

Przy organizowaniu w szkole indywidualnych zajęć dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Natomiast uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole.

Aktualne przepisy obowiązujące od 1 września 2017 r.

Od zeszłego roku szkolnego obowiązują 3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie:

1)  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616),

2)  zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591),

3)  warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578).

I tak, na ich podstawie:

 • uczniowie z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku takiej potrzeby, w ramach IPET mogą realizować wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów. W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;
 • uczniowie, którzy mają z różnych powodów problemy szkolne i wymagają zajęć w formie indywidualnej, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń objęty tą formą kształcenia realizuje program nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia.
 • liczba godzin zajęć uzależniona jest od potrzeb i możliwości ucznia – zadaniem dyrektora szkoły jest ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w klasie z rówieśnikami (z uwzględnieniem opinii publicznej poradni oraz konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach).

Dodatkowe działania MEN

Resort edukacji przypomina, co udało się dodatkowo zrobić w ramach pomocy uczniom z orzeczeniami:

 • Organizowanie szkoleń i konferencji dla dyrektorów oraz nauczycieli, odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dotyczące upowszechniania, a także wdrażania edukacji włączającej.
 • Organizowanie przez kuratorów oświaty konferencji dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradnik „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. W publikacji omówiono nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady na temat organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.
Poradnik dostępny jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji tutaj>>
 • Powołanie w kuratoriach oświaty wizytatorów przeszkolonych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, celem ich pracy jest wsparcie dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli w realizacji edukacji włączającej.
Podczas spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół w sierpniu 2018 r., dyrektorzy zostaną zobligowani do zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.
 • Dostosowanie podstaw programowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami: w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przysposabiających do pracy realizowane są nowe podstawy programowe. Ponadto przygotowano „Podstawę programową kształcenia ogólnego z komentarzem” zawierającą dostosowania do możliwości psychofizycznych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Dostosowanie podręczników do klasy I, IV i VII dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Dodatkowo powstały książki pomocnicze zawierające zasady i dobre praktyki dotyczące korzystania z zaadaptowanych materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.
 • Uruchomienie portalu  internetowego  z  materiałami edukacyjnymi w wersji multimedialnej, które zawierają dostosowania tekstowe i graficzne (symbole PCS). Udostępnienie nagrań video w polskim języku migowym (PJM) dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się uczęszczających do klasy IV i VII.
 • Przygotowane zostały  materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Opracowanie podręcznika do nauki polskiego języka migowego, będący odpowiedzią na postulaty środowisk związanych z uczniami niesłyszącymi.
 • Zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami dzięki programowi „Wyprawka szkolna”
 • Zobowiązanie samorządów do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczały środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok. 
Ministerstwo podjęło prace nad opracowaniem nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest podniesienie skuteczności kształcenia oraz  poprawa jakości edukacji włączającej. Więcej o tym przeczytasz w artykule „MEN zajmie się podnoszeniem jakości edukacji włączającej”.
Pełny list Minister do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych można przeczytać tutaj>> Natomiast plakat dotyczący edukacji włączającej , dołączony do listu, można pobrać tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel