Jakie formalności należy spełnić, aby zorganizować w szkole kiermasz świąteczny

Joanna  Swadźba

Autor: Joanna Swadźba

Dodano: 27 listopada 2018
kiermasz świąteczny w szkole

Na organizację kiermaszu szkolnego należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły. Sprawdzamy, czy przepisy wymagają przygotowania dodatkowej dokumentacji lub zgłoszeń.

Kiermasz szkolny może organizować rada rodziców

Z treści przepisów ustawy – Prawo oświatowe wynika, że w celu wspierania działalności statutowej rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Takim innym źródłem pozyskiwania środków finansowych przez radę rodziców może być np. kiermasz szkolny. Jest to często spotykana w praktyce forma pozyskiwania pieniędzy przez radę rodziców na swoją działalność prowadzoną w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Skoro rada rodziców jest społecznym organem szkoły może działać na terenie szkoły. Rada rodziców może pozyskiwać środki zebrane ze sprzedaży rzeczy w ramach kiermaszu szkolnego. Na przeprowadzenie kiermaszu na terenie szkoły wyrazić zgodę powinien dyrektor szkoły, który zarządza mieniem szkoły.

Dochód uzyskany w kiermaszu szkolnym organizowanym przez radę rodziców należy w całości wpłacić na konto rady rodziców i przeznaczyć na cele związane ze wspieraniem działalności szkoły.
Rada rodziców nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie ma też obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego ani składania do Urzędu Skarbowego zeznań o wysokości dochodu (straty) (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2018 r. 0111-KDIB2-1.4010.8.2018.2.AT, por. też wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 380/18). 

Organizacja kiermaszu nie ma charakteru zbiórki publicznej

Zbiórką publiczną będzie zbieranie datków do skarbony albo zbieranie ofiar w naturze, a nie sprzedaż przedmiotów, niezależnie od sposobu pozyskania tych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży na kiermaszu. W związku z organizacją kiermaszu szkolnego nie powstają więc również żadne obowiązki wynikające z ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Reasumując, rada rodziców na przeprowadzenie kiermaszu w szkole powinna jedynie uzyskać zgodę dyrektora szkoły.

Kiermasz może również przeprowadzić rada szkoły

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe w skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 2–4, w równej liczbie:

  • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
  • rodzice wybrani przez ogół rodziców,
  • uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku szkół ponadpodstawowych – także na wniosek samorządu uczniowskiego.

Jeśli rada szkoły działa w szkole, to z mocy art. 80 ust. 3 tej ustawy w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Powyższe oznacza, że rada szkoły może zorganizować kiermasz świąteczny, a środki zgromadzone powinna przeznaczyć na cel zgodny z przyjętym regulaminem działania. Co do zasady powinien to być cel związany ze wspieraniem działalności statutowej szkoły. Rada szkoły na zorganizowanie kiermaszu świątecznego na terenie szkoły powinna uzyskać zgodę dyrektora szkoły, który to dysponuje mieniem szkoły.

Rada szkoły, będąca organizatorem kiermaszu szkolnego, również nie ma żadnych obowiązków podatkowych ani wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Organizacja kiermaszu szkolnego nie wymaga sporządzania żadnej szczególnej dokumentacji. Konieczna jest jednak zgoda dyrektora szkoły na przeprowadzenie kiermaszu na terenie szkoły. Natomiast dochód z kiermaszu powinien zostać przekazany na cele związane ze wspieraniem statutowej działalności szkoły.
Joanna Swadźba
Dodano: 27 listopada 2018

Autor: Joanna Swadźba

Prawnik. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, specjalista prawa oświatowego i socjalnego, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel