Dodatki dla nauczycieli – zmiany w Karcie Nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 4 grudnia 2017
Dodatki nauczycielskie od 1 stycznia 2018 r

Od 1 stycznia 2018 r. zostaną uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające prawo do lokalu mieszkaniowego, dodatku mieszkaniowego i działki gruntu szkolnego. Zobacz, co jeszcze się zmieni.

Uprawnienia zachowają emeryci, renciści i nauczyciele na świadczeniu kompensacyjnym

Od 1 września znikają dodatki socjalne uprawniające do:

  • lokalu mieszkalnego (art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Karty Nauczyciela),
  • dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Karty Nauczyciela),
  • działki gruntu do użytkowania (art. 56, art. 60 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel, nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 56 lub art. 60 ustawy Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane (art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Pozostaje tylko art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Zasiłek na zagospodarowanie

Od nowego roku uchylony zostanie także art. 61 Karty Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, zachowają do niego prawo (art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Zasiłek wypłacony nawet po 1 września 2018 r. będzie nadal podlegał zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę będzie mógł nadal zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku. Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (art. 138 i art. 139 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 61 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl
Dodano: 4 grudnia 2017

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel