Roczny plan pracy psychologa – wskazówki do opracowania

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 29 sierpnia 2018
2af95d73261b58a23cf076d2f6bb20d4fbf62a97-xlarge

Plan pracy psychologa powinien obejmować działania związane z zakresem realizacji wynikającym ze statutu i określonym w zakresie czynności. Szczegółowe działania do uwzględnienia w planie pracy mogą wynikać np. z planu pracy szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego i innych działań szkoły w danym roku szkolnym.

Zakres zadań psychologa – określony w dokumentacji szkolnej...

Statut szkoły powinien określać m.in. (art. 98 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo oświatowe):

 • cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 • zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.

... i w rozporządzeniu w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Natomiast zakres zadań psychologa w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynika z § 24 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z jego brzmieniem do zadań psychologa należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji; zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Adekwatnie do potrzeb danej szkoły, w porozumieniu z dyrektorem, psycholog powinien ustalić, jakie zajęcia będzie prowadził z uczniami, w jakiej formie, w jakim czasie będzie udzielał wsparcia nauczycielom i rodzicom, jakie zadania zostaną mu powierzone w ramach czynności dodatkowych itp.

Wstępna diagnoza  potrzeb uczniów i nauczycieli

Z pewnością wrzesień powinien być czasem przeznaczonym na wstępną diagnozę  potrzeb uczniów i nauczycieli, analizę dokumentacji w tym zakresie (opinie, orzeczenia), udział w spotkaniach zespołów opracowujących wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania uczniów i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, być może udział w spotkaniach z rodzicami, wychowawcami klas itp. Dyrektor może mu powierzyć prowadzenie zajęć np. adaptacyjno-integracyjnych, zajęć profilaktycznych, warsztatów itp.  Psycholog powinien również współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną  lub innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz uczniów i ich rodzin. Może również sam zainicjować działania np. projekt szkolny, debatę itp.

Trudno dawać konkretne wskazówki, jakie treści powinny być zawarte w planie pracy. Należy wziąć pod uwagę, że trudno opracować szczegółowy plan na cały rok szkolny, biorąc pod uwagę, że w ciągu roku z pewnością pojawią się sytuacje, które będą wymagały elastycznego działania i być może modyfikacji założeń. Plan powinien być w jakimś sensie ogólny, ale uwzględniać wyżej wymieniony zakres zadań zgodnie z potrzebami danej szkoły.

Formy realizacji zadań

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Uwagi dodatkowe (współpraca z…, potrzeby)

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym…

 • Analiza dokumentacji uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Opracowanie harmonogramu zajęć
 • Udział w posiedzeniach zespołów

IX

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

 • Zajęcia dla uczniów klas VII „Bezpieczni w sieci”
 • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu …

XI

Wychowawcy klas

Fundacja

Należy pamiętać o konieczności planowania odpowiednio do potrzeb konkretnej szkoły i realiów środowiska, w którym działa. Biorąc pod uwagę dynamikę szkolnego życia, praktyczne będzie zaplanowanie działań na I semestr i ewentualna korekta w miarę potrzeb.
Marzenna Czarnocka
Dodano: 29 sierpnia 2018

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel