Zmiany w funkcjonowaniu publicznych placówek wychowawczych

Dodano: 10 sierpnia 2017
Ośrodek wychowawczy

Współpraca młodzieżowego ośrodka wychowawczego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, rezygnacja z obligatoryjnego określenia minimalnego czasu 2 godzin na codzienną organizację przez ośrodki zajęć na świeżym powietrzu – poznaj wszystkie zmiany proponowane przez MEN.

10 zmian w rozporządzeniu

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach wprowadza kilka zmian, m.in.:

  1. rezygnacja z obligatoryjnego określenia minimalnego czasu 2 godzin na codzienną organizację przez ośrodki zajęć na świeżym powietrzu;
  2. młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniają odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności;
  3. wskazanie, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich;
  4. rezygnacja ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie;
  5. możliwość przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
  6. pobyt dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w specjalnym ośrodku wychowawczym – projektowana regulacja zakłada możliwość pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczęszczających do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zachowano poprzednią regulację wskazującą na możliwość przebywania w ww. placówce nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia. Natomiast wychowankowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym będą mogli przebywać w specjalnym ośrodku wychowawczym nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 18. rok życia, tj. do czasu zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  7. rozszerzenie zakresu zadań zapewnianych przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i specjalny ośrodek wychowawczy;
  8. zatrudnianie psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków – w projektowanych przepisach zastosowano rozwiązanie analogiczne jak w przypadku ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Wszyscy wychowawcy zatrudnieni w specjalnym ośrodku wychowawczym posiadają wykształcenie pedagogiczne pozwalające na wykonywanie zadań pedagoga.;
  9. doprecyzowano przepis regulujący współpracę specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek –  proponuje się wskazanie, że specjalny ośrodek wychowawczy współpracuje ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek, w zakresie opracowywania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w szczególności w zakresie zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i oddziaływań wychowawczych;
  10. dostosowanie funkcjonowania placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do przepisów nowego ustroju szkolnego oraz dookreślono sposób sprawowania opieki w porze nocnej w tych placówkach

Przepisy przejściowe

Ze względu na projektowane zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie zatrudniania psychologów i pedagogów proponuje się przepis przejściowy wskazujący, że nowe regulacje w tym zakresie będą obowiązywać od 1 września 2018 r., natomiast w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnianie wskazanych specjalistów regulują przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Źródło:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

opracowanie: Paulina Stanek

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel