Rekrutacja do przedszkola – harmonogram czynności

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 1 marca 2020
Harmonogram rekrutacji do przedszkola

Harmonogram czynności związanych z rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

LP.

ZADANIE

KTO

TERMIN

1.

Odebranie od rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

dyrektor przedszkola

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

2.

Ustalenie liczby wolnych miejsc na rok 2020/2021

dyrektor przedszkola

przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

3.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

organ prowadzący

do 31 stycznia 2020 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

4.

Wydanie zarządzenia w sprawie informacji o terminach rekrutacji

dyrektor przedszkola

po podaniu publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przez organ prowadzący

5.

Odebranie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami o których mowa w art. 149 i 150 ustawy prawo oświatowe

dyrektor przedszkola

wyznaczony przez organ prowadzący

6.

Powołanie komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego

UWAGA: w skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić:

  • dyrektor przedszkola, w którym działa komisja rekrutacyjna;
  • rodzic dziecka uczestniczącego w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danego przedszkola.

dyrektor przedszkola

przed rozpoczęciem prac komisji

7.

Sporządzanie protokołów posiedzeń komisji rekrutacyjnej

komisja rekrutacyjna

na każdym posiedzeniu

8.

Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

dokonanie rekrutacji na podstawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UWAGA:  przewodniczący komisji może żądać od rodziców przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, oprócz tego, w razie wątpliwości, może zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta  o potwierdzenie tych okoliczności

komisja rekrutacyjna

wyznaczony przez organ prowadzący

9.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

komisja rekrutacyjna

wyznaczony przez organ prowadzący

10.

Złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do przedszkola, w szczególności potwierdzenia zamiaru zapisania dziecka do przedszkola

rodzice dziecka

wyznaczony przez organ prowadzący

11.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

komisja rekrutacyjna

wyznaczony przez organ prowadzący

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

12.

Odebranie wniosków o przyjęcie do przedszkola dziecka zamieszkałego poza obszarem danej gminy wraz z załącznikami o których mowa w art. 149 i 150 ustawy Prawo oświatowe

Dyrektor przedszkola

wyznaczony przez organ prowadzący

13.

Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

komisja rekrutacyjna

wyznaczony przez organ prowadzący

14.

Ustalenie wyników postępowania uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

komisja rekrutacyjna

wyznaczony przez organ prowadzący

15.

Złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do przedszkola, w szczególności potwierdzenia zamiaru zapisania dziecka do przedszkola

rodzice dziecka

wyznaczony przez organ prowadzący

16.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

komisja rekrutacyjna

wyznaczony przez organ prowadzący

17.

Przekazanie organowi prowadzącemu informacji o nieprzyjęciu do przedszkola dziecka któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość skorzystania z wychowania przedszkolnego, zgłoszonego do przedszkola podczas rekrutacji

dyrektor przedszkola

bez zbędnej zwłoki po zakończeniu rekrutacji

ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

18.

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola

UWAGA: niezłożenie wniosku uniemożliwia wniesienie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

rodzice dziecka

7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

19.

Sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola

komisja rekrutacyjna

5 dni od otrzymania wniosku

20.

Wniesienie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

rodzice dziecka

7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej

21.

Wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

dyrektor przedszkola

7 dni od otrzymania odwołania

22.

Skarga na decyzję dyrektora przedszkola do sądu administracyjnego

rodzice dziecka

30 dni od otrzymania decyzji dyrektora przedszkola

Dodano: 1 marca 2020

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła prawo oraz filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel