Program „Niepodległa” – pieniądze na wycieczki patriotyczne

Dodano: 19 marca 2018
dofinansowanie wycieczek patriotycznych

W ramach programu będzie można uzyskać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa. Umożliwi to realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczegóły określa projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wnioski należy złożyć do 30 maja.

Na co można przeznaczyć dotację?

Wsparcie finansowe z budżetu państwa będzie udzielane w formie dotacji dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, a także placówki: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy  – Prawo oświatowe.

Warunkiem udzielenia dotacji organom prowadzącym jest zapewnienie przez organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20%całkowitej kwoty niezbędnej do realizacji zadania.

W ramach programu „Niepodległa” można sfinansować

1)  wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości, przygotowane przez uczniów lub wychowanków,

2)   wycieczki związane tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwe będzie również sfinansowanie innych niż wymienione działań w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Procedura ubiegania się o środki

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego jest trzystopniowa:

1) Szkoły przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, które będą weryfikowane przez organ prowadzący szkołę. W wyniku weryfikacji organ prowadzący sporządza jeden łączny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w szkołach prowadzonych przez ten organ, zawierający m.in. wykaz szkół rekomendowanych do udzielenia wsparcia oraz łączną wnioskowaną kwotę. Następnie składa ten wniosek do właściwego wojewody.

2) Wnioski organów prowadzących są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez zespoły powołane przez wojewodów. Wojewodowie, po dokonaniu oceny, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania protokół z oceny, zawierający m.in. wykaz szkół rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego.

3) Zespół powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dokonuje ostatecznej oceny merytorycznej wniosków i przedstawia temu ministrowi wykaz szkół, które w wyniku oceny uzyskały najwyższą liczbę punktów. Na podstawie tej oceny minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje decyzję o udzieleniu poszczególnym szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w  zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” (projekt z 16 lutego 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel