Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach – zobacz, co nowego proponuje MEN

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 28 kwietnia 2017
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom uczęszczającym do przedszkoli musi być ukierunkowana na ich indywidualne potrzeby.

W związku z nową ustawą Prawo oświatowe MEN publikuje projekt kolejnego rozporządzenia. Tym razem nowa regulacja dotyczy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Nowa definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jak w większości dotychczasowych przypadków, w projekcie nowego rozporządzenia w znacznej mierze zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nowością jest natomiast  wskazanie, że pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki ucznia.

Kompetencje nauczycieli, wychowawców i specjalistów …

Zmodyfikowano również zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, z zaakcentowaniem, że prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych, ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym. Ponadto podkreślono konieczność współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

Warto zauważyć, że ustawodawca proponuje również poszerzenie katalogu osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o asystenta nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, oraz asystenta wychowawcy świetlicy.

… a także dyrektorów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Doprecyzowane zostały kompetencje dyrektora szkoły, przedszkola i placówki organizującej pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W projekcie wskazano bowiem, że doprecyzowano, że dyrektor powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaś wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, mają zapewniać poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.

Jeżeli natomiast udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, wówczas zgodnie z projektem dyrektor przedszkola, szkoły i placówki za zgodą rodziców ucznia będzie mógł wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie to ma usprawnić proces diagnostyczny przeprowadzany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a rodzice uczniów zostaną odciążeni z obowiązku pozyskiwania dodatkowych dokumentów ze szkoły, które niezbędne są do przeprowadzania rzetelnej diagnozy ucznia.

Uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji oraz zmiany w zajęciach logopedycznych

Nowym rozwiązaniem jest również wskazanie wśród potrzeb uczniów stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną dodatkowo zaburzenia zachowania i emocji, które należy korygować w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez objęcie ucznia odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odpowiednio wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania i emocji ma bowiem przeciwdziałać pojawieniu się u ucznia niedostosowania społecznego.

Ustawodawca zaplanował również poszerzenie kręgu uczniów mogących korzystać z zajęć logopedycznych. W tym celu określenie „zaburzenia komunikacji językowej”, stanowiące dotychczas podstawę do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zastąpione zostanie określeniem, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.

Dodana nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy nową formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają stać się zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. Z kolei zajęcia socjoterapeutyczne mają zostać zastąpione zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne, które będą mogły być organizowane dla większej grupy dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi

potrzebami w tym zakresie – a mianowicie dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Co więcej dotyczące wszystkie zajęcia specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia oraz dydaktyczno – wyrównawcze zgodnie z projektem mają trwać 45 minut.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.)
  • Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl/

 

Dodano: 28 kwietnia 2017

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel