Nowe przepisy dotyczące BHP w szkole. Poznaj 9 zmian

Dodano: 20 listopada 2018
bhp w szkole i placówkach 2018

Już niebawem wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące BHP w szkołach i placówkach. Przewidują one m.in. zapewnienie przez dyrektora miejsc na pozostawienie podręczników i przyborów w szkole. Poznaj najważniejsze zmiany.

Co się zmieni, czyli 9 najważniejszych zmian

W aktualnym rozporządzeniu MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dodano lub zmienione zapisy – patrz: tabela.

Lp.

Nowe przepisy

Zadania dyrektora/szkoły

1.

Rejestr wyjść grupowych uczniów (§ 2a)

Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów – z wyjątkiem wycieczek. Rejestr powinie zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.

2.

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 4)

Plan uwzględnia:

  • równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

3.

Szafki na podręczniki (§ 4a)

Dyrektor musi zapewnić uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

4.

Prace remontowe (§ 6 ust. 3 i 4)

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod jej opieką na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Miejsca prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym uczniów.

5.

Zabezpieczenie przed poślizgiem (§ 7 ust. 5)

Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem – dotychczas funkcjonował zapis „... oraz posypuje piaskiem”.

6.

Długość przerw międzylekcyjnych (§ 14 ust. 3)

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustala długość przerw międzylekcyjnych, a także organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

7.

Zawieszenie zajęć w szkole (§ 18 ust. 3)

O zawieszeniu zajęć w szkole odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy (§ 21)

Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas funkcjonował zapis: „Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

9.

Czas na sporządzenie protokołu powypadkowego (§ 44a)

Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania.

Do 1 marca 2019 r. dyrektorzy szkół i placówek muszą:
  • dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1,
  • zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel