MEN pozwala na otwarcie przedszkoli – poznaj wytyczne ws. bezpieczeństwa

Dodano: 29 kwietnia 2020
Koronawirus dziecko maseczka dezynfekcja rąk

Minister Edukacji Narodowej poinformował o możliwości przywrócenia od 6 maja 2020 r. działalności przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w tych jednostkach systemu oświaty.

Powrót dzieci do placówek wychowania przedszkolnego musi odbywać się w warunkach umożliwiających zapewnienie maksimum bezpieczeństwa. W związku z tym Główny Inspektor Sanitarny oraz Minister Zdrowia sformułowali szereg wytycznych dotyczących organizacji pracy.

Zgłoszenie chęci korzystania z przedszkola

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Pierwszeństwo dla dzieci, których rodzice pracują

MEN rekomenduje, aby w pierwszej kolejności możliwość powrotu do przedszkoli zapewnić dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia opieki  nad dzieckiem z pracą zawodową. W szczególności miałyby być to dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii.

Wskazówki i wytyczne dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego

 1. Ograniczenie przebywania w budynku osób z zewnątrz – w przypadku konieczności kontaktu z osobami niezatrudnionymi w przedszkolu (np. dostawcą posiłków) należy zachować szczególne środki ostrożności.
 2. Umieszczenie przy wejściu do przedszkola/szkoły płynu do dezynfekcji rąk i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 3. Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek ochronnych oraz masek/przyłbic.
 4. Zmniejszenie liczebności grup – jeśli to możliwe, liczba dzieci w grupach powinna być mniejsza, niż wynika to z przepisów o szczegółowych warunkach organizacji pracy przedszkoli.
 5. Prowadzenie zajęć dla dzieci z danej grupy w tej samej, wyznaczonej sali.
 6. Usunięcie z sal przedmiotów, których nie można skutecznie dezynfekować, takich jak np. pluszowe zabawki.
 7. Umieszczenie w łazienkach plakatów ilustrujących zasady prawidłowego mycia rąk.
 8. Wyłączenie źródełka lub fontanny wody pitnej. W przypadku innych dystrybutorów wody pitnej, należy zadbać o to, aby dzieci korzystały z nich tylko pod nadzorem nauczyciela.
 9. Korzystanie z placów zabaw i boisk może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
 10. Obowiązek codziennego dezynfekowania sprzętu znajdującego się na placu zabaw i/lub boisku. Jeżeli nie jest to możliwe, korzystanie ze sptrzętów jest niedozwolona, a  teren placu zabaw lub boiska należy oznaczyć taśmą.
 11. Zapewnienie sprzętów i środków umożliwiających utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
 12. i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 13. Przygotowanie procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Konieczne jest skuteczne poinstruowanie pracowników, jak należy je stosować. Każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 14. Przeprowadzenie spotkania z pracownikami, ze zwróceniem szczególnej uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. W placówce nie powinni przebywać nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 15. Rezygnacja, jeśli to możliwe, z powierzenia prowadzenia zajęć opiekuńczychnauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 16. Rezygnacja, jeśli to możliwe, z rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 17. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 18. Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 19. Opracowanie procedury szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci.
 20. W przedszkolach organizujących stołówkę, wprowadzenie obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowych zasad szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących
 21. do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 22. Zorganizowanie bezpiecznego spożywania posiłków, w tym np. spożywanie posiłków  w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie, wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
 23. w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 24. Od dostawców cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.

Wskazówki i wytyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

 1. Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Zaniechanie organizowania wyjść poza teren przedszkola, w tym do lasów i parków.
 3. Usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,  np. pluszowych zabawek.
 4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
 5. Wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 6. Prowadzenie  gimnastyki przy otwartych oknach.
 7. Zorganizowanie pokazu prawidłowego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 8. Częste zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 9. Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Wskazówki i wytyczne dla rodziców, których dzieci wrócą do placówek wychowania przedszkolnego

 1. Przekazanie dyrektorowi istotnych informacjo o stanie zdrowia dziecka.
 2. Zaopatrzenie dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do i z placówki.
 3. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, które nie jest zobowiązane do przebywania na kwarantannie/izolacji.
 4. Zwracanie uwagi, czy dziecko nie zabiera do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, zwracanie uwagi na to, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 6. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania.
Bardzo ważne – chore dzieci muszą zostać w domach! GIS apeluje, aby rodzice nie przyprowadzali do przedszkoli dzieci z objawami chorobowymi. Przypomina także, że do placówki nie można przyprowadzać dziecka odbywającego obowiązkową kwarantannę

Źródło:

Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel