Kalendarz nauczyciela - CZERWIEC

Jacek Miklasiński

Autor: Jacek Miklasiński

Dodano: 29 maja 2019
kalendarz nauczyciela na czerwiec

Sprawdź, jakie zadania na czerwiec czekają nauczycieli szkół i przedszkoli. Poznaj także najważniejsze święta i ważne daty na ten miesiąc. Sprawdź, co Cię czeka w czerwcu!

Zadanie

Termin

Podstawa prawna

Uwagi

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym

3–5 czerwca 2019 r.

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) część humanistyczna - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

4 czerwca 2019 r. (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza – z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, z zakresu matematyki – godz. 11:00

5 czerwca 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym – godz. 9:00,

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

 

 

Termin dodatkowy – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży szkołę – odpowiedzialny dyrektor szkoły.

Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu

do 12 czerwca 2019 r

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu.

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

14 czerwca 2019 r

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Dotyczy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

21 czerwca 2019 r

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dotyczy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym

3–5 czerwca 2019 r.

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 11:00

4 czerwca 2019 r. (wtorek) – matematyka, godz. 11:00

5 czerwca 2019 r. (środa) - język obcy nowożytny, godz. 11:00

Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

Termin dodatkowy – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży

Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

do 12 czerwca 2019 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor

OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu

14 czerwca 2019 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dotyczy egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu

21 czerwca 2019 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dotyczy egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Część pisemna egzaminu od 3 do 19 czerwca 2019 r.

Część ustna w dniach od 3 do 8 czerwca 2019 r. (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych)

rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.), wraz z aktualizacją z 4 kwietnia 2019 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły

art. 44g ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Dotyczy wszystkich uczniów

Przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

do 7 dni od zakończenia stażu

§ 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

Dotyczy nauczycieli, których staż skończy się 31 maja br.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany w ciągu 21 dni (od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela) dokonać oceny pracy nauczyciela.

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

do 7 dni od dnia zakończenia stażu

§ 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574)

Dotyczy stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. Opinia powinna uwzględniać w szczególności wnioski z obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopień zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiedniego stopnia awansu.

Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne

do 30 czerwca 2019 r.

art. 9b ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Jeżeli nauczyciel chce otrzymać wyższe pobory od 1 września, powinien złożyć wniosek do 30 czerwca br. Wówczas spotkanie z komisją odbędzie się w sesji letniej, tj. do 31 sierpnia br.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Dotyczy wszystkich typów szkół

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Dotyczy szkół feryjnych

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych

Zgodnie z zapisami KN

art. 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Dotyczy nauczycieli szkół feryjnych i nieferyjnych

Święta i ważne daty w czerwcu 2019 roku

Data

Nazwa święta/wydarzenia

1 czerwca (sobota)      

Dzień Dziecka

2 czerwca (niedziela)

Dzień bez krawata

5 czerwca (środa)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

6 czerwca (czwartek)

Święto Wojsk Obrony Przeciwchemicznej

7 czerwca (piątek)

Dzień Chemika

9 czerwca (niedziela)

Dzień Przyjaciela, Zielone Świątki

13 czerwca (czwartek) 

Święto Żandarmerii Wojskowej

14 czerwca (piątek)

Światowy Dzień Krwiodawcy

20 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

21 czerwca (piątek)

Początek astronomicznego lata

23 czerwca (niedziela)

Dzień Ojca, Noc Świętojańska

Jacek Miklasiński
Dodano: 29 maja 2019

Autor: Jacek Miklasiński

Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel