Już od września więcej godzin do dyspozycji dyrektora

Dodano: 5 kwietnia 2019
ramowe plany nauczania 2019/2020

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym to jedna z ważniejszych zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Co jeszcze się zmieni – sprawdzamy w artykule.

Jedna godzina więcej...

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły o 1 godzinę więcej kolejno na I etapie edukacyjnym, II etapie edukacyjnym oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Godziny te będą przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Godziny do dyspozycji dyrektora w technikum mogą być przeznaczone również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych oraz na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym – jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.

... oraz 3 ważne zmiany

1)  Ustalono minimalny wymiar godzin kształcenia zawodowego przeznaczony na realizację zajęć w formie zajęć praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (odpowiednio co najmniej 50% godzin kształcenia zawodowego w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oraz 60% godzin kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia).

2)  Dodano przedmioty: język łaciński i kultura antyczna do katalogu przedmiotów do wyboru w 4–letnim LO i 5–letnim technikum. 

3)  Dyrektorzy liceum i technikum od roku szkolnego 2020/2021 będą ustalali jeden przedmiot, realizowany w klasie I, spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

TECHNIKUM: Zmiany w ramowym planie nauczania

  • Z  51 do 56 zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (w 5-letnim okresie nauczania) oraz z 3 do 4 godzin  zwiększono wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
  • Uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi - uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym.
  • Z 14 godzin na 8 godzin zmniejszono liczbę godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym, tak aby umożliwić dyrektorowi ustalenie przedmiotu rozszerzonego, na który należy przeznaczyć odpowiednio co najmniej 6 godzin lub 8 godzin tygodniowo (w 5-letnim okresie nauczania).
  • Wprowadzono zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, które w technikum mogą być przeznaczone na  realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.
  • Z 9 do 7 godzin tygodniowo zmniejszono wymiar godzin kształcenia zawodowego w klasie programowo najwyższej technikum, przenosząc te godziny do realizacji w klasach niższych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA I SZKOŁA POLICEALNA: Zmodyfikowane ramowe plany nauczania

  • Kształcenie zawodowe w branżowej szkole II stopnia realizowane będzie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwi funkcjonowanie oddziałów, w których prowadzone jest kształcenie w kilku zawodach.
  • Od 1 września 2019 r. szkoły policealne, a  branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
  • Wskazano przeznaczenie liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie1 września 2019 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel