Jest już kilka nowych rozporządzeń dla szkolnictwa branżowego

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 1 marca 2019
szkolnictwo branżowe od 1 września 2019

W ostatnim czasie opublikowano kilka nowych rozporządzeń MEN dotyczących szkolnictwa branżowego. Dowiedz się, jakie nowości wejdą w życie 1 września 2019 r.

Jakie nowości przewidują nowe przepisy

Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) oraz rozporządzenie MEN z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 372):

1)  Do zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży wprowadzono regulacje dotyczące ucznia-młodocianego pracownika, tj. uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania również oceny zachowania uzyskanej przez ucznia-młodocianego pracownika na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikającej z zaświadczenia o ukończeniu tego turnusu.

2)  Do średniej ocen będzie wliczana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana z zajęć realizowanych w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikające z zaświadczenia o ukończeniu tego turnusu.

3)  Zajęcia z wychowania fizycznego będą ocenianie jedynie w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzących kształcenie w formie dziennej, nie będą zaś oceniane w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej kształcących w formie stacjonarnej lub zaocznej, a także w szkołach dla dorosłych.

4)  Zwolnienie z realizacji niektórych zajęć uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczną kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku uczniów pięcioletniego technikum.

Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325):

1)  Doprecyzowanie zagadnień związanych z opracowaniem programu realizacji doradztwa zawodowego.

2) Wprowadzenie zamkniętego katalogu zadań doradcy zawodowego z doprecyzowaniem, że jego zadaniem będzie również realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego.

Rozporządzenie MEN z 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. poz. 323) oraz rozporządzenie MEN z 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. poz. 322):

1)  Główne zmiany dotyczą terminologii związanej ze szkolnictwem branżowym.

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 321):

1)  Warunkiem udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej jest nie tylko posiadanie przez nauczycieli kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w szkole lub placówce, odpowiednio danego typu lub rodzaju, ale także spełnianie przez osoby przewidziane do zatrudnienia na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki publicznej oraz innych stanowiskach kierowniczych, wymagań niezbędnych do zajmowania tych stanowisk.

2)  Zmiana zawartości wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, a także dostosowanie katalogu dokumentów załączanych do wniosku oraz danych, które powinno określać samo zezwolenie.

3) Nowy załącznik do udzielenie zezwolenia – wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia na stanowisku dyrektora oraz innych stanowiskach kierowniczych.

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 320):

1) Dostosowanie ramowych statutów do nowego systemu szkolnictwa branżowego –będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego.

2)  Rozszerzenie katalogu osób, dla których może być zorganizowany internat w centrum kształcenia zawodowego o uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, oraz uczniów technikum.

3) Dotychczasowe statuty ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego i placówek kształcenia praktycznego zachowują moc nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r.

Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. z 2019 r. poz. 319):

1) Dostosowanie terminologii w zakresie szkół policealnych, gdyż szkoły te będą funkcjonowały w nowej formule bez podziału na szkoły policealne dla młodzieży oraz szkoły policealne dla dorosłych.

2) Rady rodziców nie będą tworzone także w szkołach branżowych II stopnia i centrach kształcenia zawodowego.

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 318):

1) Główne zmiany dotyczą terminologii związanej ze szkolnictwem branżowym.

Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316):

1) Wskazano, że celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

2)  Przewidziano wykaz zawodów przyporządkowanych do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach I i semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe - począwszy od 1 września 2019 r. W załączniku do rozporządzenia uwzględniono zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak również nowe, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów. Zawody szkolnictwa branżowego usystematyzowano w 32 branżach.

Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego:

1)  Samorząd uczniowski nie będzie tworzony w centrach kształcenia zawodowego.

Michał Kowalski
Dodano: 1 marca 2019

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel