Jest projekt zmian w Karcie Nauczyciela i 5 ważnych zmian

Dodano: 5 marca 2019
zmiany w Karcie Nauczyciela 2019

Dodatek za wyróżniającą pracę obejmie także nauczycieli kontraktowych i mianowanych – tak przewiduje projekt ustawy Karty Nauczyciela. Do tego pensje nauczycielskie mają wzrosnąć już od września 2019. Sprawdzamy, co jeszcze znalazło się wśród obietnic projektowanej nowelizacji ustawy.

1) Jeszcze więcej nauczycieli z dodatkiem za wyróżniającą pracę

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Do dodatku tego będą uprawnieni wymienieni nauczyciele, jeżeli po zakończeniu stażu odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego uzyskają wyróżniającą ocenę pracy.

Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Dodatek wygaśnie, jeśli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca.

W przypadku nauczycieli, którzy stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego uzyskali z mocy prawa, w związku z czym nie mogli uzyskać oceny pracy po zakończeniu stażu, podstawą do uzyskania dodatku za wyróżniającą pracę będzie ocena pracy dokonana na wniosek nauczyciela albo z inicjatywy dyrektora szkoły lub innych podmiotów. Z kolei w przypadku nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, którzy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali wyróżniającą ocenę pracy, niezbędne będzie odmienne wskazanie okresu, w którym będą otrzymywali dodatek za wyróżniającą pracę – związane jest to z tym, że dyrektorzy szkół otrzymują stopień nauczyciela dyplomowanego bez odbywania stażu.

Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy otrzymają nauczyciele kontraktowi i mianowani od 1 września 2020 r., jednak w docelowej wysokości po raz pierwszy otrzymają go od 1 września 2022 r. – analogicznie jak nauczyciele dyplomowani. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie wzrastała.

2) Nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty

Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie na start w wysokości 1000 zł będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego:

  • do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, oraz
  • do 30 września kolejnego roku.

Jeżeli w kolejnym roku w okresie do 30 września nauczyciel nie będzie odbywał stażu, świadczenie otrzyma w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpocznie odbywanie stażu. Przewidziano przepis przejściowy dla nauczycieli, którzy staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęli w roku szkolnym 2018/2019. Ta grupa nauczycieli otrzyma jednorazowe świadczenie na start w terminie do 30 września 2019 r., a jeżeli w tym terminie nie będą odbywali stażu – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczną odbywanie stażu.

3) Przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania przez OP regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania z nauczycielskimi związkami zawodowymi

Projekt proponuje zmiany w zakresie ustalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego, regulaminu wynagradzania nauczycieli, polegające na przywróceniu obowiązku corocznego uchwalania tych regulaminów. Regulaminy te będą obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku i będą corocznie uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Regulaminy z poprzedniego roku będą mogły obowiązywać maksymalnie przez 2 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok.

4) Podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli

Od 1 września 2019 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 5%. Tym samym, w stosunku do marca 2018 r., pensje nauczycieli wzrosną o 16,1%. W związku z tym, że Karta Nauczyciela reguluje termin podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli jedynie wówczas, gdy następuje ono od 1 stycznia danego roku, niezbędne jest uregulowanie w przepisie przejściowym terminu podwyższenia wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 r.

5) Ograniczenie możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony

Projekt przewiduje dodanie w art. 10 ustawy – Karta Nauczyciela przepisów, które ograniczą możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony zawieranych w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony przekroczy 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu stosunek pracy przekształca się:

  • w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania,
  • w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 i 6 ustawy – Karta Nauczyciela – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Do okresu 36 miesięcy wliczane będą okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych począwszy od 1 września 2019 r.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących:
  • obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.,
  • dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych – wejdą one w życie od września 2020 r.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 28 lutego 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel