Będzie mniej umów czasowych w szkołach

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 7 marca 2019
umowa czasowa dla nauczyciela 2019

Resort edukacji planuje ograniczyć do 36 miesięcy okres, przez który można będzie zatrudniać nauczycieli na czas określony. To kolejna zmiana wynikająca z projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Nowy limit czasu trwania umów o pracę na czas określony dla nauczycieli

Nauczycieli nie obejmuje limit umów o pracę na czas określony ustalony w Kodeksie pracy. Jednak MENdo Karty Nauczyciela chce wprowadzić przepis, który ogranicza okres zatrudniania nauczycieli na czas określony do 36 miesięcy – zawieranych począwszy od 1 września 2019 r. Limit ma obejmować:

  • czas trwania jednej umowy oraz
  • łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych między tymi samymi stronami – jeżeli umowy były zawierane na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczy 3 miesięcy.
Projekt nie przewiduje limitu co do liczby zawieranych umów o pracę.

Limit nie będzie obowiązywał:

  • umów zawartych na zastępstwo,
  • umów zawartych z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela),
  • w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Przekształcenie umowy po przekroczeniu limitu

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony przekroczy 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu stosunek pracy przekształca się w przypadku:

  • nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania,
  • niespełniania warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 i 6 ustawy – Karta Nauczyciela – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Projekt przewiduje także nową regulację dotyczącą zatrudniania nauczyciela realizującego zadania doradcy metodycznego w placówce doskonalenia nauczycieli. W tym przypadku stosunek pracy ma być nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący okres, na który powierzone zostały zadania doradcy metodycznego.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 28 lutego 2019 r.).
Anna Trochimiuk
Dodano: 7 marca 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel